Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 9 części.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4456603, 4456073 , fax. 81 4456730
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4456603, 4456073, fax. 81 4456730
  REGON: 18960000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://up.lublin.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 9 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 9 części: Część 1 – dostawa paliw płynnych (tankowanie na stacji na karty paliwowe lub w systemie bezgotówkowym bez kart), dla Gospodarstwa Doświadczalnego na Felinie, ul. Doświadczalna 50E, 20-280 Lublin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, Część 2 - dostawa paliw płynnych (tankowanie na stacji na karty paliwowe lub w systemie bezgotówkowym bez kart) dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach, Czesławice 1G/1, 24-150 Nałęczów oraz dla Katedry Herbologii i Technik Uprawy Roślin - pracownia terenowa w Czesławicach, Czesławie 1G/1, 24-150 Nałęczów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, Część 3 - dostawa oleju napędowego (dowóz na miejsce do zbiorników) dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, 22-230 Wola Uhruska zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, Część 4 - dostawa paliw płynnych (tankowanie na stacji na karty paliwowe lub w systemie bezgotówkowym bez kart) dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, 22-230 Wola Uhruska, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, Część 5 - dostawa oleju opałowego (dowóz na miejsce do zbiorników) dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, 22-230 Wola Uhruska zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, Część 6 - dostawa paliw płynnych (tankowanie na stacji na karty paliwowe lub w systemie bezgotówkowym bez kart), dla Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego 180, 21-230 Sosnowica, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, Część 7 - dostawa paliw płynnych (tankowanie na stacji na karty paliwowe lub w systemie bezgotówkowym bez kart), dla Stacji Dydaktycznej i Żeglarskiej w Rozpłuciu Grabów , 21-075 Ludwin, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, Część 8 - dostawa oleju napędowego (dowóz na miejsce do zbiorników) dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Bezku (Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności) , Kolonia Bezek 47/4, 22-130 Siedliszcze, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, Część 9 - dostawa paliw płynnych (tankowanie na stacji na karty paliwowe lub w systemie bezgotówkowym bez kart) dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Bezku (Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin), Kolonia Bezek 47/4, 22-130 Siedliszcze, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. 2. Dodatkowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: A/ W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje tankowanie na stacji paliw na bezgotówkowe karty paliwowe: A.1. Zakup paliw odbywać się będzie bezgotówkowo na podstawie wydanych bezpłatnie przez wykonawcę kart paliwowych wyposażonych w mikroprocesor lub pasek magnetyczny. Karta paliwowa musi być zabezpieczona poufnym kodem spełniającym bankowe standardy zabezpieczeń np. KOD PIN. A.2. Karty paliwowe będą ważne przez cały okres obowiązywania umowy począwszy od dnia przekazania ich Zamawiającemu. A.3. Na bezgotówkowej karcie paliwowej zakodowane będą co najmniej następujące dane: - nazwa Zamawiającego - rodzaj pojazdu i numer rejestracyjny pojazdu lub nazwa jednostki organizacyjnej Zamawiającego - rodzaj paliwa i limit paliwa (miesięczny) A.4. Cena za pobrane paliwo będzie naliczana każdorazowo według cen obowiązujących dla poszczególnych rodzajów paliw na danej stacji w dniu, w którym zostanie dokonany zakup paliwa, pomniejszona o opust wskazany w ofercie Wykonawcy. A.5. Każda transakcja zakupu przedmiotu zamówienia przez kierowcę Zamawiającego musi być potwierdzona dowodem sprzedaży, sporządzonym przez Wykonawcę np. wydrukiem z kasy lub terminala, zawierającym następujące informacje identyfikacyjne: - data i dokładny czas przeprowadzenia transakcji, - numer rejestracyjny pojazdu lub nazwa jednostki organizacyjnej Zamawiającego, - numer identyfikacyjny bezgotówkowej karty paliwowej, - ilość i wartość zakupionego paliwa, - numer, miejscowość stacji paliwowej, na której przeprowadzono transakcję. A.6. Faktury zbiorcze wystawiane będą przez Wykonawcę nieodpłatnie, dwa razy w miesiącu: - za okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca, - za okres od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca, Termin płatności wynosi 21 dni od dnia wystawienia faktury wraz ze zbiorczym raportem. A.7. Cena za pobrane paliwo będzie naliczana każdorazowo według cen obowiązujących dla poszczególnych rodzajów paliw na danej stacji w dniu, w którym zostanie dokonany zakup paliwa, pomniejszona o opust wskazany w ofercie Wykonawcy. A.8. Wykonawca wystawi faktury zbiorcze na każdą kartę paliwową oddzielnie, faktury wystawiane będą przez Wykonawcę nieodpłatnie, dwa razy w miesiącu: - za okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca, - za okres od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca, A.9. Termin płatności wynosi 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT. B/ W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje bezgotówkowy zakup paliw na fakturę (bez karty paliwowej/ dowóz na miejsce): B.1. Za dokonany każdorazowy zakup paliwa Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT, zawierającą następujące informacje identyfikacyjne: - data i dokładny czas przeprowadzenia transakcji - nazwa jednostki organizacyjnej dokonującej zakupu paliwa - ilość i wartość zakupionego paliwa B.2. Cena za pobrane paliwo będzie naliczona każdorazowo według cen obowiązujących dla poszczególnych rodzajów paliw na danej stacji w dniu, w którym zostanie dokonany zakup paliwa, pomniejszona o opust. B.3. Termin płatności wynosi 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy 6. Zamawiający oświadcza, że paliwo będzie wykorzystywane jedynie do celów własnych. 7. Wykonawca zapewnia ciągłość realizacji zamówienia. W sytuacji gdy Wykonawca nie będzie mógł świadczyć dostaw paliwa z powodów technicznych, zobowiązany będzie do wskazania zastępczego punktu tankowania na nie zmienionych warunkach finansowych oraz na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 1-9 do SIWZ. 8. Termin wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie: - w części 1, 2, 4, 6, 7, 8, od 15.07.2020 – 14.01.2021 r - w części 3, 5, 9 od 16.07.2020 – 14.01.2021.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca powinien wykazać, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Zaleca się, aby w formularzu „Oferta Wykonawcy” wpisać wszystkie załączane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. 3. Wypełniony formularz dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369) -wzór stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.1 SIWZ, 6.1.2 SIWZ.w pkt. 6.1.3.SIWZ składa każdy z Wykonawców występujący wspólnie, b) dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2 składają Wykonawcy wspólnie. 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą poświadcza za zgodność z oryginałem odpowiednio Wykonawca lub te podmioty. 5.3.. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23. 5.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawców określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych dokumentach, właściwych dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 5.5. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujące wspólnie (w tym spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach