Przetargi.pl
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miasta Radomska wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Miasto Radomsko ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6854571 , fax. 044 6854513, 6854521
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Radomsko
  ul. Tysiąclecia 5 5
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 044 6854571, fax. 044 6854513, 6854521
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miasta Radomska wraz z jednostkami organizacyjnymi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubezpieczenia wspólne dla poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - dotyczy od poz. nr 9 do poz. nr 28 wykazu jednostek organizacyjnych Gminy wymienionych w SIWZ 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji - dotyczy od poz. nr 1 do poz. nr 8 wykazu jednostek organizacyjnych Gminy w SIWZ 3. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia - dotyczy od poz. nr 1 do poz. nr 8 wykazu jednostek organizacyjnych Gminy wymienionych w SIWZ. 4. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji - dotyczy od poz. nr 9 do poz. nr 28 wykazu jednostek organizacyjnych Gminy wymienionych w SIWZ 5. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia - dotyczy od poz. nr 9 do poz. nr 28 wykazu jednostek organizacyjnych Gminy wymienionych w SIWZ Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ 6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z rozszerzeniem o zarządzanie i administrowanie drogami - dotyczy poz. 1 z wykazu jednostek organizacyjnych Gminy wymienionych w SIWZ 7. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - dotyczy od poz. nr 2 do poz. nr 8 wykazu jednostek organizacyjnych Gminy wymienionych w SIWZ 8. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów - dotyczy od poz. nr 1 do poz. 28 wykazu jednostek organizacyjnych Gminy wymienionych w SIWZ. 9. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie Wszystkich Ryzyk - dotyczy od poz. nr 1 do poz. 28 wykazu jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki ubezpieczenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radomsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach