Przetargi.pl
Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku w roku 2021

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 63-900 Rawicz, Mikołaja Kopernika
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 667112117, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
  Mikołaja Kopernika 4
  63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  tel. 667112117, , fax. -
  REGON: 36855903800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatrawicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku w 2021 roku. 2. Oferent wykonujący usługę gastronomiczną winien przygotować całodobowe wyżywienie dla 100 mieszkańców, tj. osób przewlekle psychicznie chorych (ilość posiłków dzienna z tolerancją: - 15 % maksymalnego stanu mieszkańców). 3. Podstawą żywienia mieszkańców jest dieta normalna, w skład której wchodzi: śniadanie, obiad, kolacja oraz posiłek dodatkowy (podwieczorek). Należy uwzględnić przygotowywanie posiłków w okresie świąt oraz okazjonalnych uroczystości z uwzględnieniem tradycyjnych potraw. Przygotowanie posiłków dla mieszkańców powinno być oparte na nomenklaturze diet obowiązujących przy żywieniu różnych jednostek chorobowych. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zaleceń dietetycznych Jednostki realizującej w zakresie poszczególnych rodzajów diet. Wykonawca zapewni dodatkowy posiłek (podwieczorek) dla mieszkańców zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz 734 ze zm.). 5. Przygotowane posiłki Wykonawca dostarczy do poszczególnych części Domu: 1) Pałac - około 42 osoby, 2) Nowy Pawilon - około 42 osoby, 3) budynek administracyjno - mieszkalny - około 16 osób. 6. W ramach przedmiotu umowy oraz przyszłego wynagrodzenia Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie oraz dostarczy je i wniesie do pomieszczeń wskazanych przez Jednostkę realizującą. 7. Roznoszeniem posiłków między mieszkańcami zajmą się pracownicy Jednostki realizującej. 8. Jednostka realizująca zastrzega sobie, w trakcie realizacji umowy, prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków. 9. Jednostka realizująca zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów zleconej usługi – na każdym etapie oraz w każdej chwili w miejscu przygotowania posiłków i ich sposobu dostawy, szczególnie do kontroli jakościowej i ilościowej zgodności dostarczonego cateringu z przedmiotem zamówienia. 10. Pracownicy realizujący usługi przygotowywania i dowożenia posiłków, powinni posiadać aktualne badania i przestrzegać wszystkich zasad higieny obowiązujących w zakresie żywienia. 11. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego do pobierania i przechowywania próbek żywności wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku. Próbki każdej składowej części potrawy z partii żywności pobierane są pod koniec okresu porcjowania w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych, przy czym nie mniej niż 150 g przypadku zup, mięsa, potraw mięsnych i rybnych, wędlin i wyrobów wędliniarskich (w jednym kawałku), warzyw gotowanych, sosów, potraw mącznych oraz mlecznych, wyrobów garmażeryjnych, sałatek. Wykonawca będzie pobierać, oznakowywać i przechowywać próbki przez co najmniej 3 dni w sposób opisany w w/w rozporządzeniu. 12. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Jednostce realizującej (na każde żądanie) przeprowadzenie kontroli w zakresie wykonywanych czynności opisanych w ust. 10. 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Dostawa posiłków powinna odbywać się codziennie w sposób zapewniający świeżość, jakość i estetyczny wygląd posiłków, w ilości podanej przez upoważnionego pracownika Jednostki realizującej według zasad podanych poniżej. 2) Zastosowane diety: a) normalna, b) lekkostrawna, c) wysokobiałkowa, d) niskobiałkowa, e) wysokokaloryczna, f) niskokaloryczna, g) wątrobowa, niskotłuszczowa, h) cukrzycowa, i) małosolna, j) wrzodowa, k) płynna papkowata, l) redukująca, m) dieta bezglutenowa, n) dieta przemielona, o) dieta ubogo purynowa, p) dla chorego na fenyloketonurię. Rodzaje diet mogą ulec zmianie w przypadku dodatkowych zaleceń lekarskich, które są w tym zakresie wiążące, o czym Jednostka realizująca będzie informować Wykonawcę z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych. Zamawiający dopuszcza możliwość dowozu obiadu na dany dzień wraz ze śniadaniem na dzień kolejny, pod warunkiem zachowania przepisów bezpieczeństwa żywności i żywienia. W cenie posiłków należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych. 3) Zasady realizacji usług przygotowywania i dostarczania posiłków (catering): a) Wykonawca oświadcza, że dysponuje lokalem, w którym przygotowywane będą posiłki z zezwoleniem / opinią sanitarno-epidemiologiczną potwierdzającą, że pomieszczenia spełniają wymogi do świadczenia usług objętych niniejsza specyfikacją; b) Wykonawca i Jednostka realizująca przed rozpoczęciem realizacji umowy wskażą osoby, które będą ich reprezentować, wraz z podaniem adresów e-mail oraz numerów telefonów. c) Wykonawca z dwudniowym wyprzedzeniem przed jego obowiązywaniem, przekazywać będzie Jednostce realizującej, w formie elektronicznej ,,Jadłospis dekadowy”. W Jadłospisie dekadowym należy uwzględnić 4 dni posiłków mięsnych, 2 dni posiłków półmięsnych, 3 dni posiłków jarskich, 1 dzień dań rybnych. Posiłki muszą uwzględniać sezonowość produktów oraz być zgodne z aktualnymi normami żywieniowymi wydanymi przez Instytut Żywienia i Żywności znowelizowanymi w 2017 r.; d) upoważnieni pracowni Jednostki realizującej z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego do godz. 9:00 przekażą Wykonawcy liczbę osób żywionych na określony dzień realizacji z uwzględnieniem diet. Ewentualne zmiany, których Zamawiający nie mógł przewidzieć wcześniej, przekazywane będą w dniu poprzedzającym dostawy do godz. 9:00 telefonicznie lub drogą elektroniczną (mailowo) z zastrzeżeniem, że ustalenia telefoniczne zawsze będą potwierdzane drogą elektroniczną (mailowo); e) Wykonawca dostarczać będzie posiłki własnym transportem do Jednostki realizującej aby zapewnić wydanie pensjonariuszom: - śniadania 7.30 - 8.00, - obiadu i podwieczorku 12.30 - 13.00 - kolacji 17.00 - 18.00. Zamawiający zastrzega, że wydanie pensjonariuszom posiłków, o których mowa powyżej, zajmuje około 30 minut. f) posiłki powinny być dostarczane w pojemnikach GN zabezpieczonych w termoportach z zachowaniem ciągu termicznego. Każdy posiłek winien posiadać pisemną informację z nazwą Jednostki realizującej, nazwą posiłku, ilością, wskazaniem diety; upoważniony pracownik Jednostki realizującej odbierze dostarczone posiłki, sprawdzają zgodność ilościową, asortymentową oraz termiczną; g) posiłki powinny być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, wartości kalorycznej i gramatury; h) Wykonawca powinien dbać o właściwy stan dostarczanych posiłków – posiłki powinny być świeże, smaczne i estetyczne oraz właściwie dobrane do wieku i diety pensjonariuszy Jednostki realizującej, z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych; i) produkty użyte do przygotowania posiłków mają być świeże oraz z ważnym terminem przydatności do spożycia; j) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków z naturalnych produktów, metodą tradycyjną, nie używając produktów typu instant; k) w przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o niegorszej jakości na swój koszt z innych źródeł; l) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na bieżąco odbiór i utylizację odpadów pokonsumpcyjnych, z zachowaniem wymogów Sanepidu; m) dostawy muszą odbywać się pojazdami dopuszczonymi do przewodu żywności, które będą poddawane myciu i dezynfekcji, zgodnie z wdrożonym u Wykonawcy systemem HCCP, a osoby dostarczające posiłki posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne potwierdzone zaświadczeniem lekarskim; n) w okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia, w dniu wskazanym przez Jednostkę realizującą, Wykonawca przygotuje posiłek zgodnie z tradycją obchodzonych świąt. Jadłospis uzgodniony zostanie między stronami z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem; o) Wykonawca usługi powinien dysponować odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami, umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania przedmiotu umowy; p) Wykonawca powinien wykonywać przedmiot zamówienia z należyta starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz sanitarno-epidemiologicznymi; q) Wykonawca zobowiązuje się, w ramach realizacji umowy, do uwzględnienia bieżących uwag i monitów Jednostki realizującej w zakresie żywienia, korekty Jadłospisu, sposobu serwowania itp. 4) Gramatura: Zamawiający zastrzega sobie gramaturę w niektórych gotowych posiłkach żywnościowych: a) śniadanie, kolacja: - herbata, kakao, kawa zbożowa – nie mniej niż 250 ml - masło o zawartości tłuszczu nie mniej niż 82% w ilości nie mniej niż 20g/osobę - pieczywo różnorodne – nie mniej niż 120 g/osobę, - wędliny – nie mniej niż 40 g/osobę - ser żółty, topiony – nie mniej niż 20 g/osobę, - ser biały – nie mniej niż 40 g/osobę, - pasta jajeczna – nie mniej niż 50 g/osobę, - warzywo (ogórek, pomidor) – 30 g/osobę, - sałatki – minimum 200 g/osobę, - bigos, leczo – minimum 300 g/osobę, - kiełbasa na ciepło – minimum 100 g/osobę - serdelki – 80-100 g/osobę - musztarda, keczup – minimum 25 g/osobę. b) obiad: - zupa – nie mniej niż 500 ml/osobę, - mięso porcja – nie mniej niż 130 g/osobę, - ryby – nie mniej niż 130 g/osobę, - jajka sadzone, gotowane – nie niej niż 120 g/osobę, - sosy – nie mniej niż 150 g/osobę, - ziemniaki – nie mniej niż 250 g/osobę, - kasze, ryż – nie mniej niż 250 g/osobę, - makaron do II dania – nie mniej niż 250 g/osobę, - surówki, warzywa – nie mniej niż 130 g/osobę, - naleśniki, racuchy -nie mniej niż 270 g/osobę, - placki ziemniaczane – nie mniej niż 200 g/osobę, - pierogi – nie mniej niż 250 g/osobę, - napoje – nie mniej niż 250 ml/osobę (kompot). Do każdego posiłku powinien być dostarczony dodatek owocowo-warzywny. Wykonawca dostarczając zupy z dodatkiem makaronu (np. rosół z makaronem), zobowiązany będzie dostarczyć makaron w osobnym pojemniku. Rozdrobniona zielona pietruszka i koper, które przeznaczone są do zup lub ziemniaków, powinny być dostarczone w osobnych pojemnikach. 5) Reklamacje: a) Jednostka realizująca ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze zamówionej partii posiłków wad jakościowych i/lub ilościowych powodujących, że dostarczone posiłki nie nadają się do spożycia lub nie spełniają wymagań określonych w umowie, w szczególności: - terminowości dostarczanych posiłków, - odpowiedniej temperatury i gramatury posiłków, - odpowiedniej wartości kalorycznej posiłków, norm żywnościowych i świeżości użytych produktów,- - estetyki dostarczonych posiłków, - walorów smakowych, - liczby dostarczonych posiłków. b) Reklamacja będzie składana telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez właściwego pracownika Jednostki realizującej. Reklamacja dokonana drogą telefoniczną będzie również zgłoszona drogą elektroniczną; c) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do uzupełnienia ilościowego lub wymiany towaru wadliwego na towar bez wad po otrzymaniu informacji o reklamacji. Pod pojęciem ,,niezwłocznie” rozumie się w przypadku posiłków – 1 godzinę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 1) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 roku poz. 1320): kucharz, kierowca, dietetyk. 2) Obowiązek wskazany w punkcie 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3) W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w punkcie 1 Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące czynności we wskazanym przez Zamawiającego zakresie będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 4) Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w punkcie 1, wzywając go na piśmie do przekazania niezbędnych do weryfikacji informacji, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania. Informacje, o których mowa wyżej to imienny wykaz osób oraz udostępnienie do wglądu druku RCA dla każdej z nich. Zamawiającemu niezbędne są tylko informacje zawarte w poz. III.A.01 i 02, w poz. III.B.01 (kod tytułu ubezpieczenia 01.10, który mówi o tym, że pracownik podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i zdrowotnemu), a także poz. V.01. Pozostała część druku winna być zanonimizowana. 5) W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ww. terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55322000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2.Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 4. Formularz ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach