Przetargi.pl
Usługa drukowania, plotowania, wykonania materiałów poligraficznych, promocyjnych wraz z dostawą na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Zarząd Transportu Miejskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 49
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3091323 do 25 w. 410 , fax. 058 3091323 w. 402
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego
  ul. Na Stoku 49 49
  80-874 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3091323 do 25 w. 410, fax. 058 3091323 w. 402
  REGON: 22004675300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa drukowania, plotowania, wykonania materiałów poligraficznych, promocyjnych wraz z dostawą na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest:Usługa drukowania, plotowania, wykonania materiałów poligraficznych, promocyjnych wraz z dostawą na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku 1.Zadanie nr 1- Druk i dostawa materiałów informacyjnych przeznaczonych do eksponowania w pojazdach komunikacji miejskiej. Wykonawca zobowiązuje się do wydrukowania, przycięcia do zamówionego formatu, dostawy do siedziby Zamawiającego druków wykonanych techniką offset, kolor 4-0 (CMYK) na papierze kredowanym mat 170g-m2 - wykaz formatów znajduje się w Zakresie Zamówienia (łącznie: 1200 szt.) 2.Zadanie nr 2- Druk i dostawa materiałów informacyjnych - ulotek. Wykonawca zobowiązuje się do wydrukowania, przycięcia do zamówionego formatu, bigowania, łamania i dostawy do siedziby Zamawiającego ulotek informacyjnych, które po złożeniu będą miały format tzw. DL - (99 x 297 mm). Druk techniką offset, kolor 4-4 (CMYK) - wykaz formatów, gramatur papieru, jego rodzaju i formatów znajduje się w Zakresie Zamówienia (łącznie: 55 000 szt.) 3.Zadanie nr 3- Druk i dostawa materiałów informacyjnych - plakatów. Wykonawca zobowiązuje się do wydrukowania, przycięcia do zamówionego formatu i dostawy do siedziby Zamawiającego plakatów informacyjnych. Druk techniką offset, kolor 4-0 (CMYK) format A3 200 g-m2 papier kredowany - wykaz ilości i nakładów znajduje się w Zakresie Zamówienia (łącznie: 600 szt.) 4.Zadanie nr 4- Druk wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych. Wykonawca zobowiązuje się do wydrukowania, pocięcia, posztancowania, zszycia (jeśli wymagane), klejenia (jeśli wymagane), pakowania (jeśli wymagane), bigowania i łamania oraz dostawy do siedziby Zamawiającego - kalendarzy ściennych, kalendarzyków listkowych, notatników formatu A5, folderów (broszur) formatu A5 i torebek papierowych. Technika druku, nakłady, materiał i gramatury zostały ujęte szczegółowo w Zakresie Zamówienia (łącznie: 13 600 szt.) 5.Zadanie nr 5- Druk wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego: bannerów informacyjnych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, wydrukowania, oprawienia w profile aluminiowe, zmontowania, wykonania zgrzewów, oczkowania, drukowania i wyklejenia tablicy i banneru oraz do dostarczenia go do siedziby Zamawiającego. Materiały oraz formaty ujęte są w Zakresie Zamówienia (łącznie:2 szt.) 6.Zadanie nr 6- Druk, plotowanie, wysztancowanie, pocięcie na arkusze i dostawa naklejek dla Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. Wykonawca zobowiązuje się do druku na folii samoprzylepnej techniką solwentową grafik wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego w formacie Coreldraw i PDF (kolor 4-0, 3-0, 2-0 lub - i 1-0 - w zależności od dostarczonego projektu). Wykonawca potnie na arkusze folię z naniesionym nadrukiem i wysztancuje poszczególne naklejki tak, aby łatwo się oddzielały od podkładu. Ilości, nakłady i formaty ujęte są w Zakresie Zamówienia (łącznie: 15 900 szt.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/test/przetargi_lista
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach