Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w szpęgawsku

Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Kasztanowa 23
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5621461 w. 20
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
  ul. Kasztanowa 23 23
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 058 5621461 w. 20
  REGON: 00029578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wrotapomorza.pl/pl/bip/powiaty/starogardzki/dps_szpegawsk/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w szpęgawsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz owoców i warzyw w trzech częściach na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku (ul. Kasztanowa 23), w asortymencie i ilości określonej w Załącznikach Nr: 2A, 2B, 2C do SIWZ - Formularz cenowy:część 1 - artykuły ogólnospożywcze; część 2 - warzywa, owoce i jaja;część 3- ziemniaki. 2.3.1Zamawiający zastrzega, że ilości zamawianych towarów są jedynie wielkościami prognozowanymi, niezbędnymi dla porównania ofert, a rzeczywiste ilości zamawianych produktów mogą ulec zmianie. Przewidywane wahania w ilości poszczególnego asortymentu mogą wynosić ok. +/-20%.2.3.2Zmiany w zakresie ilości zamawianego asortymentu nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę (z wyjątkiem zmiany ceny ruchomej - dotyczącej 2 i 3 części zamówienia).2.3.3Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wielkość i zakres rzeczywiście dostarczonego do Zamawiającego przedmiotu zamówienia. 2.3.4Zapotrzebowania (ilość i rodzaj dostawy) na poszczególne towary będą składane za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej ze wskazaniem pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, do którego ma być dostarczona partia zamówienia.2.3.5Wraz z dostawą partii zamawianego towaru, Wykonawca dostarczy fakturę VAT za daną partię asortymentu.2.3.6Zapłata za dostarczona partię produktów nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od dnia dostawy.2.3.7Koszty opakowania, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, transportu oraz wszystkie pozostałe związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia ponosi Wykonawca i uwzględni je w cenie oferty.2.3.8Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony towar własnym transportem dopuszczonym do przewozu żywności, w ramach posiadanej aktualnej decyzji/zezwolenia właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dotyczy 1 i 2 części zamówienia). 2.3.9Dostarczane artykuły żywnościowe winny być odpowiednio posortowane przez Wykonawcę i muszą być najwyższej jakości, a ich przechowywanie i transportowanie musi odbywać się w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. 2.3.10Wykonawca musi gwarantować odpowiedni okres ważności dostarczanych produktów, min. ? okresu określonego przez producenta, liczony od dnia dostawy. 2.3.11W przypadku dostarczania artykułów w oryginalnych opakowaniach, muszą mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, termin przydatności do spożycia lub termin minimalnej trwałości, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi przepisami. 2.3.12W przypadku dostarczenia artykułów nie spełniających warunków zamówienia (np. o złej jakości lub w przypadku braków ilościowych) lub niezgodnych zamówieniem i z asortymentem oferowanym w Załącznikach Nr: 2A, 2B, 2C i do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na nowe, wolne od wad lub zgodne z warunkami zamówienia, w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia reklamacyjnego. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru ponosi Wykonawca.2.3.13Zamawiający wymaga, aby oferowane towary były zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, spełniały wymagania w zakresie norm jakościowych w ramach GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej), GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) z zastosowaniem zasad systemu HACCP, a także muszą spełniać wymagane przez Zamawiającego parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w Załącznikach Nr: 2A, 2B 2C do SIWZ, kolumna 2. 2.3.14Zamawiający informuje, iż w niektórych pozycjach Formularza cenowego przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów bądź pochodzenia. Wskazania te mają charakter przykładowy, określają jedynie klasę i standard zamawianych wyrobów. Zamawiający dopuszcza w tych przypadkach składanie ofert na rozwiązania równoważne, a zatem zaoferowanie produktu o takim samym składzie, jakości i właściwościach organoleptycznych (kolor, konsystencja, zapach, smak) w opakowaniu, którego rodzaj i wielkość wskazał Zamawiający w ww. formularzu. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania zobowiązany jest wykazać, że oferowane artykuły spełniają wymagania określone w SIWZ, przy zachowaniu cech jakościowych produktów. Z załączonych do oferty dokumentów w sposób nie budzący wątpliwości powinno zatem wynikać, iż zaoferowany artykuł równoważny posiada parametry nie gorsze niż te, które w Formularzu cenowym wskazał Zamawiający. 2.3.15Zaproponowanie w ofercie artykułów o parametrach gorszych aniżeli podane w Załącznikach Nr: 2A, 2B 2C do SIWZ lub nieuwzględnienie chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych, spowoduje odrzucenie oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 154000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/powiaty/starogardzki/dps_szpegawsk/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach