Przetargi.pl
Usługa cateringowa - przygotowywanie i dostarczanie do szkół na terenie Gminy Widuchowa obiadów jednodaniowych w okresie IX 2020 r. - VI 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg

 • Adres: 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 416 72 55 , fax. 0-91 416 72 55
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej
  ul. Grunwaldzka 8
  74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 416 72 55, fax. 0-91 416 72 55
  REGON: 32080284900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gopswiduchowa.nbip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa cateringowa - przygotowywanie i dostarczanie do szkół na terenie Gminy Widuchowa obiadów jednodaniowych w okresie IX 2020 r. - VI 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowywania, dostarczania i wydawania gorących posiłków (drugiego dania) w Szkole Podstawowej w Widuchowej oraz Szkole Podstawowej w Krzywinie w okresie od 14.09.2020 r. do 25.06.2021 r. (rok szkolny 2020/2021). Dzienna szacunkowa liczba posiłków: 1) Szkoła Podstawowa w Widuchowej – ok. 48 posiłków 2) Szkoła Podstawowa w Krzywinie – ok. 26 posiłków Przewidywana liczba dni żywieniowych w roku szkolnym 2020/2021 to 185 dni. Szacunkowa ilość posiłków dla całego okresu trwania zamówienia wyniesie 13690. 2. Podana przez Zamawiającego szacunkowa dzienna liczba posiłków może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego). Okoliczność taka nie może być przyczyną wypowiedzenia umowy. 3. Przez użyte pojęcie drugiego dania należy rozumieć: ziemniaki lub zamienniki (kasza, ryż, makaron), mięso, surówka, naturalna woda mineralna nisko lub średniozmineralizowana, woda źródlana lub woda stołowa w butelce 330 ml. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania nie częściej niż jeden raz w tygodniu innych potraw (np.: naleśniki z serem, placki, pierogi, krokiety, itp.). 5. Posiłki muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Winny być wykonywane ze świeżych artykułów żywnościowych, posiadających aktualne terminy ważności. 6. Posiłki muszą być gorące, zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do zbiorowego żywienia dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa. Pod pojęciem zbiorowego żywienia dla potrzeb niniejszego zamówienia rozumie się zapewnienie określonej grupie osób posiłków obiadowych w formie żywienia pozadomowego. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad sanitarno-higienicznych na każdym etapie, tj., produkcji, transportu i wydania posiłków. 8. Posiłki muszą być dobrej jakości o odpowiedniej wadze i wartości odżywczej zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252, z późn. zm.) zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne. 10. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.UE.L. 2004.139.1). 11. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczać posiłki w naczyniach jednorazowych ze sztućcami jednorazowymi. Naczynia i sztućce muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. 12. W ramach zamówienia Wykonawca nieodpłatnie dokonywać będzie odbioru niespożytych resztek posiłków oraz zużytych opakowań. W tym celu dostarczy do poszczególnych szkół odpowiedniej ilości i wielkości pojemniki. Odbiór resztek posiłków oraz zużytych opakowań będzie odbywał się zgodnie z potrzebami. 13. Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem, który musi być przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu w każdy piątek tygodnia do godz. 12.00 i obejmować menu na kolejny tydzień. Jadłospis musi zawierać kaloryczność dań oraz zawarte w posiłkach alergeny. 14. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim dostarczaniem i wydawaniem posiłków oraz wszystkie związane z tym szczegóły, Wykonawca uzgodni bezpośrednio z dyrektorami szkół. 15. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, tj. zdarzenia takie jak: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, pandemie, epidemie. 16. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania siły wyższej na piśmie, telefonicznie lub e- mailem. 17. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do świadczenia usług objętych przedmiotem umowy także dla chętnych uczniów, pracowników szkół i podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej. Cena posiłku nie może przekroczyć ceny jednostkowej, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada decyzję wydaną przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego w zakresie przystosowania i dopuszczenia do przewozu żywności (posiłków) środkami transportu przewidzianych do realizacji zamówienia lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z którego będzie wynikać, że Wykonawca dysponuje środkami transportu przystosowanymi i dopuszczonymi do przewozu żywności (posiłków), Wykonawca posiada decyzję wydaną przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego w zakresie dysponowania pomieszczeniami dopuszczonymi do przygotowywania posiłków obiadowych od surowca do gotowego wyrobu oraz dystrybucji gotowych posiłków w ramach cateringu lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z którego będzie wynikać, że Wykonawca dysponuje pomieszczeniami dopuszczonymi do przygotowywania posiłków obiadowych od surowca do gotowego wyrobu oraz dystrybucji gotowych posiłków w ramach cateringu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach