Przetargi.pl
Dostawa regałów przesuwnych do filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, pl. Matki Teresy z Kalkuty 8

Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 71-302 Szczecin, ul. Hoene-Wrońskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 898 347 , fax. 0-91 486 19 09
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Biblioteka Publiczna
  ul. Hoene-Wrońskiego 1
  71-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 898 347, fax. 0-91 486 19 09
  REGON: 81071844300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbp.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samolrządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa regałów przesuwnych do filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, pl. Matki Teresy z Kalkuty 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż zgodnie z dokumentacją projektową kompletu regałów: Regały wyposażone w mechanizmy ręczny Lokalizacji oraz rozmieszczenie regałów wg dokumentacji rysunkowej nr 1mw. Regał 5-półkowy (+ 1 półka kryjąca). Półka o wymiarze 1000x250 mm i 750x250mm. Rozstaw półki (światło) około 300mm. Odboje dystansowe (20 mm) Torowisko nawierzchniowe bez płyty wypełniającej, kotwiczenie z posadzką za pomocą kołków rozporowych, ocynkowane, posiada system anty przechyłowy. Nośność półki 40 kg. Blokada przesuwu w osi korby. Regulacja półki „skokowo”, co 25 mm (na całej wysokość regału). Konstrukcja torów jezdnych. Tory jezdne wykonane są z płaskownika (2 x 70 mm) i płaskownika (10 x 20 mm) - ocynkowane. Oba te elementy są ze sobą łączone (spawane). Wysokość całkowita toru 12 mm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39131100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości3000 zł przed upływem terminu na złożenie ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach