Przetargi.pl
Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożanniew ramach zadania ogólnego:"Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna"

Gmina Kuryłówka ogłasza przetarg

 • Adres: 37-303 Kuryłówka, Kuryłówka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2438010, , fax. 17 2426994
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kuryłówka
  Kuryłówka 527
  37-303 Kuryłówka, woj. podkarpackie
  tel. 17 2438010, , fax. 17 2426994
  REGON: 69058172600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kurylowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożanniew ramach zadania ogólnego:"Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa biologiczna w celu przywrócenia różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna”. Zamówienie podzielone jest na 3 części powiązane ze sobą specyfiką zadania jednak obejmujące inne zakresy. Podstawę przyjęcia sposobu wykonania usługi stanowi zakres zapisany w niniejszym dziale II SIWZ opisany w oparciu o opisany stan istniejący i badania będący załącznikiem do niniejszej SIWZ. Każda z części zadania jest zależna od pozostałych zgodnie z opisami. Koordynatorem całości w ramach efektywnego wykonania jest Inspektor działań środowiskowych występujący i działający w imieniu Zamawiającego i z nim uzgadniający wszystkie czynności. Poszczególne wykonane elementy zadań powinny opisane przez wykonującego i potwierdzone przez Inspektora np. w książce zdarzeń lub na bieżąco protokołami częściowymi. Sposób zostanie ustalony przed rozpoczęciem wykonania usługi. Metoda przyjęta przez Zamawiającego na podstawie badań i opracowań wykonanych w związku z nimi jest najmniej inwazyjna ekologicznie, przyjazna dla otoczenia i środowiska naturalnego. Nie wiąże się z wyłączeniem zbiornika z użytkowania na okres realizacji projektu i pozbawienia go funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych i wędkarskich. Po realizacji projektu nie jest konieczne ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem zbiornika w dobrym stanie, gdyż zabiegi remediacji wpłynął na proces samooczyszczenia się wód. 1.2. Zadanie podzielone na części, których zakres obejmuje: 1.2.1. Część 1 (działania bezpośrednie): 1) Przeprowadzenie remediacji mikrobiologicznej polegającej na odpowiedniej ilości zabiegów dozowania preparatów mikrobiologicznych oraz inaktywacji fosforu mineralnego w wodzie i osadach dennych zgodnie z przyjętą technologią na określonej powierzchni zbiornika wodnego, 2) Kontrola zakwitów sinic polegająca na ograniczeniu biomasy sinic i detoksykacji zbiornika wodnego z cyjanotoksyn przy pomocy przyjętej technologii i preparatu na określonej powierzchni zbiornika wodnego, 3) Zarybianie narybkiem szczupaka, węgorza, suma europejskiego, 1.2.2. Część 2 (działania kontrolno - wynikowe): 1) Monitoring badawczy (biologiczny i chemiczny) jakości próbek wody oraz osadów dennych, 2) Opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonych działań przywrócenia różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym. 1.2.3. Część 3 (bieżąca kontrola realizacji) Nadzór inspektorski działań środowiskowych i ekologicznych usługi biologicznej wykonanej przez wykonawcę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90700000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla części nr 1 - 18 000.00 zł W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy – stosownie do art. 45 ust.7 ustawy Prawo zamówień publicznych - wpłacić je przelewem na następujący rachunek bankowy: 94918710112002000035480001 Bank Spółdzielczy w Kuryłówce, z dopiskiem „Przywrócenie różnorodności biologicznej w Ożannie” – część 1, (UWAGA: nie należy wpłacać wadium w kasie Urzędu Gminy Kuryłówka). Wadium musi się znaleźć na koncie Zamawiającego do dnia otwarcia ofert godz. 9:30.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań do spełnienia warunku. Potwierdzenie zawarte w oświadczeniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zał. 1a - składany wraz z ofertą) W przypadku kiedy Wykonawca bazuje na doświadczeniu innych podmiotów, dany podmiot musi brać udział w wykonaniu zadania w zakresie w jakim bazuje na jego doświadczeniu lub należy wykazać jednoznacznie, że osoby wykonujące zadania dla tego podmiotu w tym zakresie i okresie na który jest powoływane doświadczenie będą brały udział i pozostaną w stosunku prawnym z Wykonawcą przez okres trwania zadania. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom lub powołuje się na zasoby innych podmiotów, wypełnia również odpowiednio części oświadczenia dotyczące podwykonawców lub tych podmiotów. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Harmonogram graficzny w zakresie ogólnym należy złożyć wraz z ofertą. Wypełnione kolumny zgodnie z opisem na druku harmonogramu. 1. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) 2. pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika - gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik, tj. np. do podpisania oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy itp. W przypadku wnoszenia wspólnej oferty przez spółkę cywilną lub konsorcjum składające się z dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, oferta taka musi spełniać następujące wymagania: a) zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w warunkach zadania b) musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; c) jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. Uwaga: Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. W przypadku spółek zastosowanie ma również art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. - Dz.U. z 2017r., poz. 1577 ze zm.), a odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi z chwilą podpisania umowy. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi również umowę regulującą współpracę pomiędzy wspólnie działającymi Wykonawcami.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach