Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 38-440 Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 435-02-12
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
  Aleja Słoneczna 28
  38-440 Iwonicz-Zdrój, woj. podkarpackie
  tel. 13 435-02-12
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.iwonicz-zdroj.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój” obejmuje realizację 8 zadań: Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 7100/2, 7094/2 w m. Lubatowa. Zakres robót: Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- w km 0+000-0+054. Koryta o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI w km 0+054-0+140. Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp. Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm w km 0+054-0+140. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm km 0+054-0+140. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm- w km 0+000-0+140. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm- w km 0+000-0+140. regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych w ilości 2szt. Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- pobocza i zjazdy. Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 863 w m. Lubatowa. Zakres robót: Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu gr. 12cm- w km 0+000-0+110. Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm- w km 0+000-0+110. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm- w km 0+000-0+110. Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm- pobocza i zjazdy. Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp. Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 30cm. Wymiana przepustu -rura HDPE o średnicy 30cm. Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 1574 w m. Lubatówka. Zakres robót: Koryta o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI w km 0+000-0+060. Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm w km 0+000-0+060. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm km 0+000-0+060. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm- w km 0+000-0+060. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm- w km 0+000-0+060. Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- pobocza i zjazdy. Ścieki z elementów betonowych 50x31,5x16 na podsypce cementowo-piaskowej. Regulacja pionowa włazów kanalizacji sanitarnej. Zadanie 4. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 1356 w m. Lubatówka Zakres robót: Koryta o głębokości 30 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV. Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 15cm. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 10cm. Rury PE- śr. 40cm-przepust pod drogą. Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 30cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm. Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm (pobocza i zjazdy). Regulacja pionowa włazów kanalizacji sanitarnej. Zadanie 5. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 815/1 w m. Lubatówka Zakres robót: Usługa geodezyjna 1kpl. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 4 cm na zimno przy użyciu frezarki z odwozem urobku Koryta o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI w km 0+040-0+145 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm w km 0+040-0+145 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm km 0+040-0+145 Skropienie nawierzchni asfaltem na dł. 40m w ilości Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową gr. 4cm Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm- w km 0+040-0+145 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm- w km 0+000-0+145 Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych w ilości 1szt. Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- pobocza i zjazdy, Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych. Zadanie 6. Remont drogi gminnej ul. Kulczyńskiego w m. Iwonicz-Zdrój. Zakres robót: Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 4 cm na zimno przy użyciu frezarki z odwozem urobku. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu. Skropienie nawierzchni asfaltem. Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową gr. 4cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm. Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych w ilości 5szt. Regulacja pionowa kratek studzienek kanalizacyjnych w ilości 5szt. Zadanie 7. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 1833/2 w m. Iwonicz. Zakres robót: Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp. Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu. Skropienie nawierzchni asfaltem. Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową gr. 4cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm. Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm- pobocza i zjazdy. Zadanie 8. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 743, 776 w m. Iwonicz. Zakres robót: Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm. Koryta o głębokości 30 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI. Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm. Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm- pobocza i zjazdy. Szczegółowy zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 8 – dokumentacja techniczna (całość zamówienia) – załącznik do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego. UWAGA!! W przypadku użycia w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) nazw własnych, technologii, narzędzi, materiałów, norm, aprobat technicznych i itp. należy je traktować jako przykładowe mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Technologia, narzędzia i materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii jakości nie niższej (równoważnej) niż ta wskazana w SIWZ i załącznikach do niej. 2. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu na którym będzie wykonywany przedmiot zamówienia i zapoznał się z przed¬miotem zamówienia. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby w okresie realizacji zamówienia osoby, które będą wykonywały czynności związane z realizacją zamówienia były zatrudnione u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w Rozdziale II pkt. 9 SIWZ oraz projekcie umowy. 4. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy - stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa każdy z nich - przykład oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach