Przetargi.pl
„Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8433201, , fax. 15 8433397
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny
  ul. Staszica 4
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 15 8433201,, fax. 15 8433397
  REGON: 00031256700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-stw.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: „Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy do siedziby Zamawiającego zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), formularzem cenowym (Załącznik nr 3 do SIWZ), opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWIZ), oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. 2. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do Magazynu Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. 3. Oferowane towary muszą być świeże, niemrożone, dobrej jakości, posiadać wymagane prawem atesty. Muszą być zgodne z opisem i wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia załączniku nr 2 do SIWZ oraz SIWZ 4. Określone ilości są szacunkowe mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 5. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na koszt i ryzyko Wykonawcy, co najmniej 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach 6.00-8.00 wg zamówienia telefonicznego, które będzie złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę do godz.13-tej. 6. Ilość dostarczonych artykułów powinna być zgodna z ilością na fakturze i potwierdzona przez pracownika magazynu Żywnościowego. 7. Dostawa niezgodna z zamówieniem będzie zwrócona dostawcy z koniecznością wymiany na właściwą. 8. Pakowanie: A) Opakowanie jednostkowe: Opakowania powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zapewniać właściwą jakość produktu podczas całego okresu przydatności do spożycia, powinny być czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, śladów pleśni, załamań i innych uszkodzeń mechanicznych. Opakowania powinny być wykonane z materiałów opakowaniowych dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Nie dopuszcza się stosowania opakowań zastępczych oraz umieszczania reklam na opakowaniach. B) Opakowania transportowe Opakowania transportowe powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni, załamań i innych uszkodzeń mechanicznych. Opakowania powinny być wykonane z materiałów opakowaniowych dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Nie dopuszcza się stosowania opakowań zastępczych oraz umieszczania reklam na opakowaniach. 9. Znakowanie: A) Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29 z późn. zm.). B) Przedmiot dostawy winien być przebadany przez odpowiednią jednostkę Inspekcji Weterynaryjnej i oznakowany odpowiednią pieczątką. 10.Oświadczenie wg Załącznika nr 4 o dopuszczeniu do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, terminami przydatności do spożycia, z nienaruszonymi cechami pierwotnymi opakowania - w tym szczególnie towar spełniający wymogi Polskiej Normy. 11.Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli środka transportu i pojemników do przewozu towaru pod względem czystości. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości przewożonego towaru na koszt Wykonawcy w przypadku wystąpienia istotnych wątpliwości Zamawiającego co do jakości dostarczonych produktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytu u Wykonawcy. 13.W przypadku dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim do tego celu sprzętem, Wykonawca dostarczy zapakowane próżniowo mięso i wędliny zgodnie z zamówieniem na okres świąteczny tj. więcej niż dwa dni wolne od pracy. 14.Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przypadku zakładu wprowadzającego do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej: 1) Decyzję wydaną przez właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia przez zakład działalności państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny w sprawie zatwierdzenia zakładu lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów według wzoru określonego na podstawie art. 67 ust. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r. poz. 1541 z późn. zm.) 2) Decyzję lub zaświadczenie dot. środków transportu do przewozu żywności pochodzenia zwierzęcego wydaną przez wyżej wymienioną jednostkę. W przypadku zakładu wprowadzającego do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, objętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej: 1) Decyzję administracyjną lub zaświadczenie wydaną przez powiatowego lekarza weterynarii dotyczącą zatwierdzenia zakładu prowadzącego sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego. 2) Decyzję administracyjną lub zaświadczenie dot. środków transportu do przewozu żywności pochodzenia zwierzęcego wydaną przez wyżej wymienioną jednostkę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach