Przetargi.pl
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu carvingu dla uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przy Zespole Szkół w Iwoniczu w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zespół Szkół w Iwoniczu ogłasza przetarg

 • Adres: 38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Zadwór
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 43 518 11 , fax. 13 49 274 01
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Iwoniczu
  ul. Zadwór 15
  38-440 Iwonicz Zdrój, woj. podkarpackie
  tel. 13 43 518 11, fax. 13 49 274 01
  REGON: 98246000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zetorzeszow.eu/zsiwonicz/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zorganizowanie i przeprowadzenie kursu carvingu dla uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przy Zespole Szkół w Iwoniczu w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu carvingu, potwierdzonego uzyskaniem certyfikatu oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu, dla uczniów Technikum żywienia i usług gastronomicznych przy Zespole Szkół w Iwoniczu. 2. Kurs zorganizowano dla 8 uczniów. Zajęcia zorganizowane zostaną w pracowniach Zespołu Szkół w Iwoniczu, ul. Zadwór 15 w ilości 16 godzin / 14 godzin zajęć praktycznych i 2 godziny teoretycznych/, każda po 45 minut. Szkolenia będą się odbywać od poniedziałku do piątku, po co najwyżej 4 godziny dziennie po zajęciach lekcyjnych. 3. Szczegółowy harmonogram kursu zostanie opracowany w porozumieniu wykonawcy i Zamawiającego. 4. Celem kursu jest wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności certyfikowane , poszukiwane na rynku pracy , uczestnicy zdobędą wiedze pożądaną przez pracodawców, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku, uczestnicy poznają nowe trendy, narzędzia pomocne do pracy. Ponadto celem kursu jest zapoznanie kursantów z wiedzą na temat carvingu, przekazanie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej oraz zachęcenie do ćwiczenia nowych umiejętności z dziedziny carvingu, które mogą zapewnić dalszy rozwój i sukces na rynku pracy. 5. Wykonawca przygotuje szczegółowy program kursu uwzględniający następującą tematykę: • narzędzia do carvingu: typy, rodzaje, sposoby używania i konserwacji • sposoby zabezpieczania i pielęgnacji wyrzeźbionych prac • rzeźbienie motywów kwiatowych w owocach i warzywach takich jak: arbuz, melon, dynia, burak, kalarepa, rzodkiew, cykoria, ogórek, cukinia, marchew, kapusta pekińska i inne • tworzenie dekoracji sztuki carvingu poprzez łączenie pojedynczych rzeźb i tworzenie kompozycji przestrzennej. Wykonawca kursu zapewnia: • surowce, produkty i materiały niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń zgodnych z programem kursu w ilości zapewniającej wykonanie przez każdego uczestnika przynajmniej jednej kompozycji z każdego surowca, • dla każdego uczestnika materiały szkoleniowo – dydaktyczne wykorzystywane do przeprowadzenia kursu, • urządzenia i sprzęt specjalistyczny i multimedialny niezbędny do przeprowadzenia kursu / pucharki, miseczki, talerzyki do prezentowania wykonanych kompozycji/, • przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności i wydanie uczestnikom certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu. 6. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi: • materiały dydaktyczne / notatnik, długopis/ i szkoleniowe z zakresu szkolenia z carvingu • urządzenia, sprzęt, surowce i produkty niezbędne do przeprowadzenia kursu zgodnie z programem szkolenia • możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych kilkakrotnie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności • przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności i wydanie uczestnikom certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu. 7. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/uczestniczce stosowne pomoce dydaktyczne do ćwiczeń zgodnie z programem kursu a oraz materiały szkoleniowe w wersji drukowanej obejmujące tematykę szkolenia. 8. Wykonawca winien zapewnić na czas prowadzenia kursu urządzenia i sprzęt specjalistyczny do jego przeprowadzenia w zakresie programu kursu. 9. Wykonawca winien zapewnić na czas prowadzenia kursu wyżywienie. 10. Przez wyżywienie należy rozumieć zapewnienie serwisu kawowego – kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka. W przypadku trwania kursu 5 godzin lub więcej w ciągu dnia obiad dwudaniowy. 11. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/uczestniczce kursu możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych wynikających z programu kursu tak, aby każdy uczestnik/uczestniczka mógł/mogła kilkakrotnie powtórzyć to samo ćwiczenie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności. 12. Wykonawca przed terminem rozpoczęcia zajęć jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu program kursu celem jego akceptacji. 13. Etap II przedmiotu zamówienia - przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego potwierdzającego nabycie kompetencji w zakresie przedmiotowego kursu dla uczestników/uczestniczek kursu, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu kursu potwierdzających nabyte kompetencje. 14. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu szczegółowego programu kursu, list obecności, zapisami w dzienniku kursu, potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek kursu oraz dostarczenie 1 kpl. materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego, potwierdzeniem skorzystania z wyżywienia, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/uczestniczek kursu (przed i po zakończeniu kursu), potwierdzenie wydania certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu kursu oraz ich kserokopii oraz raportu końcowego z przeprowadzonego kursu. 15. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 1) sprawdzenie wiedzy przed rozpoczęciem kursu; 2) ocena uczestników – przeprowadzenie weryfikacji po zakończeniu kursu na podstawie opracowanych kryteriów oceny; 3) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu końcowego z przeprowadzonego kursu zawierającego porównanie uzyskanych wyników z przeprowadzonej oceny z przyjętymi wymaganiami określonymi w programie kursu (tj. przedstawionymi efektami uczenia się, które osiągną uczestnicy/uczestniczki w wyniku realizacji kursu). 16. Wykonawca zobowiązuje się oznaczać wszystkie dokumenty oraz materiały (dydaktyczne i piśmiennicze) dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie logo Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa Podkarpackiego oraz znakiem promocyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zgodnie z jego Księgą Znaku udostępnioną na stronie internetowej RPO WP. 17. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80500000-9 - usługi szkoleniowe 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego 18. Usługi szkoleniowe są to usługi społeczne, które realizowane są zgodnie z art. 138o ustawy PZP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 1) Wypełniony formularz oferta zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b do Ogłoszenia; 3) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia. 4) Lista podmiotów na rzecz których trenerzy realizowali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę trenerską z tematyki objętej przedmiotem zamówienia . Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia. 5) Życiorys/ CV trenera; 6) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ; 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 6 składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem. 4. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach