Przetargi.pl
Usługa adaptacji pojazdu.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2077777 , fax. 032 2077395
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25 25
  40-032 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2077777, fax. 032 2077395
  REGON: 51425985927000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa adaptacji pojazdu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa adaptacji pojazdu VW Crafter 50 2,5 TDI 164 KM (wersja LONG) dla potrzeb Ruchomego Stanowiska Zarządzania Kryzysowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501171009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium wynosi 15.000 zł. Słownie: piętnaście tysięcy złotych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia nin. postępowania minimum dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. Wykonawca dostarczy referencje od dwóch niezależnych podmiotów, dla których w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia nin. postępowania wykonał dwie adaptacje pojazdów co najmniej o zbliżonym stopniu złożoności technicznej oraz wartości nie mniejszej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) - bez wartości samochodu. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z usług Podwykonawców, przy realizacji przedmiotowego zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zleci Podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) proponowanych Podwykonawców. 5. Ocenę spełnienia powyższych warunków Zamawiający dokona zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w pkt.3.2 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie w zakresie art. 22 ust.1 oraz art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 2, 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 3) wraz ze wstępną propozycją zagospodarowania pojazdu ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych elementów zabudowy oraz wykazem zasadniczych elementów oferowanego sprzętu przewidzianego w celu adaptacji pojazdu wraz z podaniem: - danych technicznych oraz wskazaniem nazw handlowych i producentów, - warunków i terminów gwarancji. Wykaz należy sporządzić dokonując opisu każdego wiersza tabeli przedmiotu zamówienia (tj. załącznika nr 1 do SIWZ), która to tabela zawiera zasadnicze elementy adaptacji pojazdu. 6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) usług, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz wartości nie mniejszej niż 500.000 zł (zgodnie z punktem III.3.1.2 SIWZ), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły ostatecznego odbioru, z których wynikać będzie, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie) - załącznik nr 5. 7. Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach