Przetargi.pl
III etap zakładania Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) w mieście Tychy w zakresie sieci gazowej

Prezydent Miasta Tychy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 7763333 , fax. (032) 7763344
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Tychy
  Al. Niepodległości 49 49
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. (032) 7763333, fax. (032) 7763344
  REGON: 00051592200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  III etap zakładania Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) w mieście Tychy w zakresie sieci gazowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Etap I - sieć gazowa wysokoprężna i podwyższona oraz sieć średnioprężna - termin wykonania - do 30.11.2009 r. Etap II - sieć gazowa niskoprężna - termin wykonania - do 30.11.2010 r. 1.Analiza położenia si
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723121006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 PLN)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS lub KRUS- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ. B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Wymagane jest dysponowanie min. 4 osobami do wykonania zamówienia w tym: min. 2 osobami posiadającymi wykształcenie geodezyjne i uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1. Wymagane jest załączenie do oferty kserokopii dokumentu uprawnień. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), co najmniej jeden podmiot powinien spełniać w/w warunek, załącznik nr 4 i 4a do SIWZ. 2)Wykaz usług - załącznik nr 5 do SIWZ - Wykonanie z należytą starannością minimum 1 usługi z zakresu tworzenia wektorowej mapy zasadniczej w tym: warstwy uzbrojenia terenu, ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z założeniem GESUT, zgodnie z instrukcją G-7 o wartości min. 300 000 zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy -w tym okresie. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tej usługi. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), co najmniej jeden podmiot powinien spełniać w/w warunek. 3)oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ. C. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1)Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości minimum 100 000,00zł. 2)Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę min. 100 000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3)oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umtychy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach