Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu budynków mieszkalnych przy ul. Chemików w Bieruniu

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń ogłasza przetarg

 • Adres: 43-150 Bieruń, Rynek 14
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3242439 , fax. (032) 2164035; 2164777
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
  Rynek 14 14
  43-150 Bieruń, woj. śląskie
  tel. 032 3242439, fax. (032) 2164035; 2164777
  REGON: 27150489700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bierun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu budynków mieszkalnych przy ul. Chemików w Bieruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej kan. deszczowej mającej na celu odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych oraz terenów utwardzonych drogi, chodniki, parkingi zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie odwadnianych bloków. Ł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452321302
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie wymaga się
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy: 1.Spełniają wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń, których listę przedstawiono w punkcie Wymagane oświadczenia oraz inne wymagania formalne określone SIWZ i ustawą. 2.Dysponują pracownikami z uprawnieniami budowlanymi w zakresie kierowania robotami zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej . 3.Wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania roboty remontowe lub inwestycyjne w zakresie budowy, modernizacji lub remontu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o łącznej wartości brutto min. 500 000,00 zł . Przy ocenie spełnienia warunku Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko te zadania, których odbiór dokonany został w ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania. Jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy niż określony w pkt. 3, to należy potwierdzić wymagany ww. punkcie warunek dla krótszego okresu działalności. 4. Wykonają siłami własnymi zakres robót kanalizacyjnych. 5. Udzielą gwarancji obejmującej cały przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót Ocena spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu będzie dokonana wg zasady spełnia - nie spełnia na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń w związku z wymaganiami określonymi w SIWZ i ustawie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania złoży następujące oświadczenia: 1. Oświadczenia z art. 22 ust. 1 oraz z art. 24 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 ustawy, że: a. posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Oświadczenie, że po zapoznaniu się z SIWZ akceptuje ją bez zastrzeżeń. 3. Oświadczenie, że będzie związany ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, a w przypadku wygrania przetargu zawrze umowę wg wzoru dołączonego do specyfikacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty. 4. Oferta jest jawna w całości części. Strony oferty od . do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom postępowania (z uwzględnieniem pkt. I. 4, podpunkty 7 i 8 SIWZ). 5. Oświadczenie podmiotów występujących wspólnie (w przypadku ich uczestnictwa). 6. Oświadczenie, że zamówienie wykona Wykonawca sam lub zakres dotyczący .. wykona Wykonawca sam, natomiast zakres dotyczący.: (wymienić części zamówienia) ..zostanie powierzony podwykonawcom. 7. Oświadczenie o ujęciu w kosztach pośrednich kosztów nie będących kosztami z przedmiaru. 8. Oświadczenie o udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. Wszystkie oświadczenia muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę -osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, zgodnie z załączonym do oferty aktualnym wpisem do właściwych rejestrów KRS czy ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiednimi pełnomocnictwami. Pełnomocnictwa muszą zostać dołączone do oferty w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii. Od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, przedstawienie wymienionych niżej dokumentów. Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. - Dz. U. Nr 87z2006, poz. 605 z późn. zm., mogą być przedstawione w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem ,zaleca się poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu przez Wykonawcę, tzn. osobę uprawnioną do podpisania oferty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykaz wykonanych z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania robót w zakresie budowy, modernizacji lub remontu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o łącznej wartości brutto min. 500 000,00 zł . Wykaz należy sporządzić wg wzoru tabeli stanowiącego załącznik do SIWZ. 3. Dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru końcowego) potwierdzające należytą staranność wykonania robót wymienionych w wykazach dla potwierdzenia warunku określonego w punkcie 3 działu V. 4. Uprawnienia osób, które będą kierowały budową kanalizacji oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (z dowodem opłaty składek członkowskich na dzień otwarcia ofert, jeśli jego ważność upłynęła w dniu otwarcia ofert). 5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia ( wg załącznika do SIWZ). Uwaga: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1 Listy wymaganych dokumentów przedstawia odpowiednio: 1. pkt. 1 - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem, przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej (w dziale VIII), zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin ważności oświadczeń jest taki sam, jak dotyczący dokumentu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej uwagi.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bierun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach