Przetargi.pl
Uregulowanie gospodarki ściekowej w obrębie wsi Biskupice i Polanowice poprzez przebudowę i wyposażenie oczyszczalni ścieków

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 46-220 Byczyna, Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 413 41 50 , fax. 77 413 41 50
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Rynek 1
  46-220 Byczyna, woj. opolskie
  tel. 77 413 41 50, fax. 77 413 41 50
  REGON: 53141299300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uregulowanie gospodarki ściekowej w obrębie wsi Biskupice i Polanowice poprzez przebudowę i wyposażenie oczyszczalni ścieków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i przebudowie 2 sztuk biologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w Polanowicach i Biskupicach. W ramach robót budowlanych zadania planowane jest wykonanie infrastruktury technicznej m.in. rurociągi tłoczne, przewody grawitacyjne, studzienki, montaż zasilania energetycznego oraz wykonanie stacji zlewnych dla każdej z oczyszczalni. W ramach prac projektowych zadania należy wykonać projekty budowlane i dokumentacje techniczne wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych oraz budowlanych. Zadanie obejmuje także usługi geodezyjne. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę i wyposażenie dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych oraz zwiększenie liczy osób korzystających z oczyszczalni ścieków w tych miejscowościach oraz zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej PFU), stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ i specyfikacją istotnych warunków zamówienia opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. Wykonanie na podstawie PFU dokumentacji projektowej w zakresie: 1) dokumentacja hydrogeologiczna dla niniejszej inwestycji w niezbędnym zakresie, 2) aktualna mapa do celów projektowych, 3) koncepcja techniczna przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego. Koncepcja wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, które to zatwierdzenie Wykonawca jest zobowiązany uzyskać przed przystąpieniem do prac nad projektem budowlanym, 4) Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych (tam gdzie dotyczy) oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień, wytycznych, opinii. Prace projektowe prowadzone będą przy ścisłej, bieżącej współpracy Wykonawcy z Zamawiającym. W tym celu, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, prowadzone będą narady koordynacyjne. 5) dokumentacja wykonawcza dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Dokumentacja będzie przygotowana z podziałem co najmniej na branże określone w Programie Funkcjonalno – użytkowym oraz inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 7) przedmiary robót, 8) kosztorysy inwestorskie, 9) plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 10) projekt organizacji robót i projekt czasowej organizacji ruchu. oraz dokumenty po realizacji zadania obejmujące: 11) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 12) geodezyjny operat powykonawczy, 13) protokoły sprawdzeń i badań, 14) kosztorysy powykonawcze zadania, 15) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót przez Zamawiającego. 2.2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie określonym w PFU i wykonanej na jego podstawie dokumentacji projektowej. 2.3. Pełnienie nadzoru autorskiego. 2.3.2. Kontroli Zamawiającego w formie pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, będą w szczególności poddane: a) rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym ich zgodność z koncepcją przedstawioną w programie funkcjonalno-użytkowym; b) projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, wymaganiami Zamawiającego oraz warunkami umowy. 2.3.3. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik do SIWZ. 2.3.4. Nie dopuszcza się wykonywania jakichkolwiek robót na placu budowy bez wcześniejszego uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót oraz bez wcześniejszego wykonania prawidłowego, kompletnego oznakowania robót. Zachowują ważność i moc wyjaśnienia treści SIWZ z postępowania nr OŚ.271.14.2020 – załącznik nr 10 do SIWZ. 2.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera: Program Funkcjonalno – Użytkowy – zał. Nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach