Przetargi.pl
PN.U.DT.9.20_Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych sprzętu medycznego na warunkach zgodnych z aktualnymi wytycznymi producenta

Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 45-372 Opole, ul. Kośnego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4433121 , fax. 77 4433021
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Kośnego 53
  45-372 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4433121, fax. 77 4433021
  REGON: 53141815100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością samorządu województwa opolskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN.U.DT.9.20_Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych sprzętu medycznego na warunkach zgodnych z aktualnymi wytycznymi producenta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych sprzętu medycznego na warunkach zgodnych z aktualnymi wytycznymi producenta przez okres do 31.12.2022r. 83 zadania częściowe. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w FORMULARZU CENOWYM stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach