Przetargi.pl
Uporządkowanie terenu z odpadów z działki nr 6/11 położonej w obrębie 60 miasta Zielona Góra

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wlkp., Myśliborska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (95) 720-87-75, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim
  Myśliborska 32
  66-400 Gorzów Wlkp., woj. lubuskie
  tel. (95) 720-87-75, , fax. -
  REGON: 36784953800034
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporządkowanie terenu z odpadów z działki nr 6/11 położonej w obrębie 60 miasta Zielona Góra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie terenu z odpadów na działce nr 6/11 położonej w obrębie 60 miasta Zielona Góra, gmina Zielona Góra, powiat zielonogórski, województwo lubuskie. Zakres prac obejmuje: usunięcie, transport i utylizację ok 3,2 m3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu i jego otoczenia, sporządzić szczegółową analizę oraz uwzględnić w złożonej ofercie wszystkie koszty dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty wykonania zamówienia ponosi Wykonawca. Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany bez uwag przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach