Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia Gminy Cybinka

Gmina Cybinka ogłasza przetarg

 • Adres: 69-108 Cybinka, ul. Szkolna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 911 440, , fax. 684113769
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cybinka
  ul. Szkolna 5
  69-108 Cybinka, woj. lubuskie
  tel. 683 911 440, , fax. 684113769
  REGON: 52873500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cybinka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia Gminy Cybinka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia o łącznym szacowanym wolumenie w ilości 571,8 MWh. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje, zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Ponadto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej w obrębie grup taryfowych ujętych w SIWZ. Okres rozliczeniowy w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu wynosi 1 miesiąc. 3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami, jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 503) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623, z późn. zm.), 4. Podana wielkość wolumenu energii elektrycznej określona w pkt 1 jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii elektrycznej względem ilości określonej w pkt 1, spowodowanej zmniejszonym lub zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii elektrycznej. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w pkt. 1 nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej wg cen określonych w umowie. Zaistnienie okoliczności, o których mowa spowoduje odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu Umowy. 5. Wyłoniony Wykonawca przygotuje, wypełni i wyśle poprzez właściwą platformę wymiany informacji (należącą do lokalnego OSD) zgłoszenia sprzedaży energii elektrycznej (oraz w imieniu Zamawiającego zgłosi potrzebę zawarcia nowych umów na dystrybucję en. elektrycznej) na wszystkie Punkty Poboru Energii Elektrycznej (wymienione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia) do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Enea Operator Sp. z o. o.) – w celu uzyskania pozytywnej weryfikacji. W tym celu Wykonawca przygotuje również stosowne pełnomocnictwo/pełnomocnictwa, które przedłoży Zamawiającemu do podpisu. W przypadku negatywnej weryfikacji któregoś Punktu Poboru Energii Elektrycznej Wykonawca powiadomi niezwłocznie o tym Zamawiającego wraz z podaniem przyczyny negatywnej weryfikacji. Po ustaleniu Zamawiającego z Wykonawcą przyczyn negatywnej weryfikacji, Wykonawca zgłosi umowę sprzedaży powtórnie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca winien wykazać, iż posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru jak w załączniku Nr 1do SIWZ. 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli nie wynika ono z innych przedłożonych dokumentów,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach