Przetargi.pl
Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice

Gmina Branice ogłasza przetarg

 • Adres: 48-140 Branice, ul. Słowackiego 3
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774868192 , fax. 774868230
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Branice
  ul. Słowackiego 3 3
  48-140 Branice, woj. opolskie
  tel. 774868192, fax. 774868230
  REGON: 53141285200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.branice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i osób prowadzących działalność gospodarczą
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452626605
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.branice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach