Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych etap II działka nr 39 w miejscowości Spórok

Gmina Kolonowskie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-110 Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4611140 , fax. 077 4611140, 4611200
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kolonowskie
  ul. ks. Czerwionki 39 39
  47-110 Kolonowskie, woj. opolskie
  tel. 077 4611140, fax. 077 4611140, 4611200
  REGON: 00052799000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolonowskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych etap II działka nr 39 w miejscowości Spórok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych etap II działka nr 39 w miejscowości Spórok. Zakres planowanych robót: - Roboty pomiarowe, - Wykonanie koryta, - Wywóz ziemi, - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym, - Profilowanie poboczy Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w załącznikach do SIWZ - przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem producenta. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji technicznej, ST oraz przedmiarze o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji technicznej jest obowiązany wykazać, że oferowane rzez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. Dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego. Zaleca się, aby wykonawca odwiedził miejsce budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty. Na w/w przedmiot zamówienia Wykonawca winien udzielić 36-miesięcznej gwarancji. Jeżeli Wykonawca przewiduje zlecenie części robót Podwykonawcom, to zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres niniejszego zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom). Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje niniejsze zamówienie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do 30 maja 2014 roku do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kolonowskie 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Oryginał wadium wniesionego w formie podanej w pkt. b, c, d, e winno być złożone w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie (I piętro) lub dołączone do oferty jako odrębny dokument niezłączony z ofertą w sposób trwały, a kopię tego dokumenty załączyć do oferty. Kopia wniesienia wadium w formie przelewu bankowego winna być również załączona do oferty. 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia zadano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kolonowskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach