Przetargi.pl
Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup, dostawę i montaż windy zewnętrznej do budynku, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Skarbowy w Namysłowie przy Placu Wolności 1.

Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, Pl. Wolności 12A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 410 36 95 , fax. 077 4103922
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
  Pl. Wolności 12A 12A
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. (077) 410 36 95, fax. 077 4103922
  REGON: 53142196300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup, dostawę i montaż windy zewnętrznej do budynku, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Skarbowy w Namysłowie przy Placu Wolności 1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup, dostawę i montaż windy zewnętrznej do budynku, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Skarbowy w Namysłowie przy Placu Wolności 1 w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie projektu budowlanego, ostatecznej decyzji nr AB-7351-11/16/10 z dnia 15.04.2010 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Zamówienie obejmuje: zakup, dostawę, instalację, uruchomienie dostarczonej windy osobowej zewnętrznej i przeszklonej, z uwzględnieniem transportu osób niepełnosprawnych oraz wykonanie robót budowlanych, doprowadzenie zasilania dźwigu i zasilania oświetlenia, wykonanie oświetlenia szybu, wykonanie wszelkich czynności związanych z przekazaniem do eksploatacji i dopuszczeniem do użytkowania windy (uzyskanie odbioru UDT). Parametry dźwigu: - dźwig bez pomieszczenia maszynowni, - udźwig 630 kg, - napęd elektryczny jednobiegowy z regulacją za pomocą falownika, - wysokość podnoszenia 10 m, - prędkość 1 m/s, - ilość przystanków - 3, - ilość dojść - 3, - szafa sterowa - na najwyższym przystanku, - całość ze stali nierdzewnej szczotkowanej, - panel dyspozycji w kabinie wyposażony w przyciski sterowania z oznaczeniami Braille a, - kabina nieprzelotowa o wym. 1100x1400x2100mm, - ściany kabiny przeszklone, - podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową. Oferowany przez wykonawcę dźwig musi odpowiadać parametrom podanym w niniejszej SIWZ i nie może być on gorszy jakościowo. Wykonawca w ofercie musi zaproponować dźwig fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2014, który będzie posiadał wszystkie elementy wymienione w SIWZ, a jego parametry techniczne i jakościowe będą na poziomie lub lepsze od podanych. Oferowany dźwig musi zawierać wszystkie elementy startowe i być gotowy do pracy. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi, karty katalogowe. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta miejsca realizacji robót, zapoznanie się ze: specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, weryfikacją przedmiaru robót oraz innymi działaniami) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania Umowy. Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym również z przedmiarem robót, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym, oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót. Roboty objęte umową wykonywane będą według ustaleń zawartych w § 1 zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami), projektem budowlanym, pozwoleniem budowlanym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektów. Ponadto przedmiotem realizacji jest: -Przygotowanie placu budowy. -Właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót. -Wszelkie czynności związane z przekazaniem do eksploatacji i dopuszczeniem do użytkowania windy (uzyskanie odbioru UDT). Na wykonane roboty budowlane oraz zamontowany dźwig wymagane jest udzielenie 36 miesięcznej gwarancji. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów, Pl. Wolności 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452131509
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Numer konta: 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z adnotacją Wadium - nr sprawy: IZM.I.272.22.2013.AK-G.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.namyslow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach