Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Uniejów

Gmina Uniejów ogłasza przetarg

 • Adres: 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 632 888 192 , fax. 632 888 192
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Uniejów
  ul. Błogosławionego Bogumiła 13
  99-210 Uniejów, woj. łódzkie
  tel. 632 888 192, fax. 632 888 192
  REGON: 31101957900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uniejow.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Uniejów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie: 3 000 000,00 PLN (trzy miliony złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w środkach własnych związanego z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej”. Ustalenia szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca udzieli Zamawiającemu w 2019 roku kredytu w walucie polskiej w kwocie 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100) na warunkach określonych w umowie. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Uniejów na rok 2019. Zamawiający dopuszcza refundację już poniesionych wydatków na pokrycie deficytu budżetu roku 2019 do pełnej kwoty kredytu. Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2040 r. Uruchomienie kredytu nastąpi na rachunek wskazany w umowie. Określenie wartości wypłat kredytu oraz termin postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki w terminie 2 dni od dnia złożenia zapotrzebowania. Karencja w spłacie kapitału do dnia 31 grudnia 2020 roku, karencja w spłacie odsetek do 31 grudnia 2019 roku. Okres spłaty kapitału kredytu – 20 lat od upływu okresu karencji (od 31 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2040 roku). Termin rozpoczęcia spłaty rat kapitału kredytu po upływie okresu karencji (pierwszy termin płatności raty kapitałowej winien wypaść na 31 stycznia 2021 roku). Forma spłaty kapitału kredytu oraz odsetek od kredytu – raty miesięczne (Spłata rat kapitału kredytu oraz odsetek winna się odbywać na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca). Spłata kapitału będzie dokonywana w 240 miesięcznych ratach, każda rata w wysokości 12 500,00 zł: Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego kredytu oraz prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tego tytułu na rzecz Wykonawcy. Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o ewentualną stałą marżę banku w wysokości wynikającej z oferty. Odsetki naliczane będą tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia, spłacane będą miesięcznie (na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca). Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego części kredytu lub dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu, Strony ustalają nowy harmonogram spłaty w formie aneksu do umowy. Wysokość jednorazowej prowizji bankowej od wykorzystanego kredytu nie może przekroczyć 0,2%. Prowizja będzie płatna w okresie 7 dni roboczych po dniu uruchomienia kredytu. Wszystkie elementy cenotwórcze poza bazą oprocentowania, będą wielkościami stałymi na czas obowiązywania umowy i nie będą mogły podlegać negocjacji. Do naliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć kalendarz n/365, „n” oznacza rzeczywistą liczbę dni w miesiącu przy roku obrachunkowym 365 dni. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego, tj. gdy w okresie obowiązywania umowy kredytowej zaistnieje zagrożenie przekroczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077), wówczas Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o zmianę harmonogramu spłat, który zostanie zaakceptowany przez obie strony umowy. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na umowie kredytu, wekslu, deklaracji wekslowej. Na rachunkach Gminy w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. W Gminie nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 08 2009 r. o finansach publicznych. W Gminie nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne na wniosek banków. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu. Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom. Podmioty powiązane kapitałowo z Gminą: a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów z siedzibą w Uniejowie, ul. Polna 37, 99-210 Uniejów - 100 % udziałów; Kapitał podstawowy: 9 100 300,00 zł b) Geotermia Uniejów Sp. z o.o. z siedzibą w Uniejowie, ul. Kościelnicka 44, 99-210 Uniejów – 62,95 % Kapitał ogółem: 10 755 000,00 zł, Wartość udziałów gminy: 6 755 000,00 zł c) Oświetlenie uliczne i drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, Kapitał zakładowy: 57 363 000,00 zł, Wartość udziałów gminy: 406 000,00 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 6.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów określonego w pkt. 5.1.2 lit. „a” SIWZ; a) zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ; Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik Nr 2 a do SIWZ; Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik Nr 2b do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach