Przetargi.pl
Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Załęcze Wielkie”

Gmina Pątnów ogłasza przetarg

 • Adres: 98-335 Pątnów, Pątnów
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 865 220, , fax. 438 865 250
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pątnów
  Pątnów 48
  98-335 Pątnów, woj. łódzkie
  tel. 438 865 220, , fax. 438 865 250
  REGON: 73093471400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.patnow.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Załęcze Wielkie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Załęcze Wielkie na dz. nr ewid. 474. Wykonawca staje się wytwórcą odpadów powstałych w wyniku zamówienia, o kodach (wg wiedzy Zamawiającego): 3.1.1. Wyszczególnienie grup odpadów o dużym prawdopodobieństwie zalegania na "dzikim" wysypisku w Załęczu Wielkim: 02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 02 01 10 Odpady metalowe 02 01 99 Inne nie wymienione odpady 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 16 01 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) 16 01 03 Zużyte opony 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 Gruz ceglany 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 17 02 01 Drewno 17 02 02 Szkło 17 02 03 Tworzywa sztuczne 17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 20 03 Inne odpady komunalne 20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości około 623 Mg. 3.1.2. Zadanie będzie polegało na wydobyciu i transporcie odpadów do zakładu ich zagospodarowania oraz wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej na powierzchni 1600 m2 (doprowadzenie do stanu z przed inwestycji). 3.1.3. Wydobycie odpadów jest utrudnione z uwagi na ograniczony do nich dostęp. Ograniczenie dostępu wynika z: - zadrzewienia i zakrzaczenia krawędzi i skarp rowu, utrudniającego znacznie możliwość pracy sprzętu mechanicznego, - utrudnionego dojazdu dużych samochodów z uwagi na wąską drogę dojazdową do miejsca załadunku, bez możliwości nawrotu, - porostu chwastów i traw na odcinkach rowu o mniejszej ilości odpadów 3.1.4. W celu prawidłowego wykonania robót związanych z usunięciem odpadów z części działki nr 474 należy wykonać następujące prace: 1) Prace przygotowawcze - wycięcie krzaków o poroście rzadkim - 1,0 ar, - cięcie konarów drzew - jak ścinanie drzew twardych Ø 10-15 cm – 10 szt, - cięcie gałęzi - jak ścinanie drzew twardych Ø do 10 cm - 25 szt, - koszenie porostów - 7 ar. 2) Wykopy - wykop koparką chwytakową o pojemności chwytaka nie mniejszej niż 0,6 m3 w gruncie kategorii IV (80% ilości), z załadunkiem na samochody samowyładowcze (623 x 0,8) - 500,0 m3 - wykop ręczny w gruncie kat IV z odkładem na jedną stronę, głębokość wykopu śr. do 1,50 m (623 – 500) - 123,0 m3 - ręczne plantowanie skarp i dna rowu z obsiewem mieszanką traw bez humusowania (260 x 6) - 1560 m2 3) Transport - transport odpadów samochodami samowyładowczymi o poj. max. 20 Mg po drodze o nawierzchni bitumicznej na odl. 35 km - 623 m3 4) Roboty wykończeniowe - wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej na powierzchni 400,0 x 4,0 - 1600 m2 3.1.5. Sposób zagospodarowania odpadami musi być zgodny z przepisami obowiązującymi w dacie realizacji zamówienia ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) 9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r, poz.978 i 1240). 9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Rejonowym Banku Spółdzielczym Lututów O/Wieluń, nr rachunku 68 9256 0004 0075 8190 2000 0040. Na przelewie bezgotówkowym należy umieścić informację: WADIUM „Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Załęcze Wielkie”. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 9.4. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 9.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 9.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 9.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 9.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9.9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art, 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszej sekcji dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa, że wyżej przedstawiony warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: a) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 i 50 ust 1 pkt 5 ppkt b) ustawy o odpadach (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 701 z późn. zm) w zakresie transportu rodzaju odpadów objętych niniejszym postępowaniem.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.13. Oferta musi zawierać: a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. b) Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ c) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. d) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. e) Dokument, o którym mowa w pkt 8.2.2 siwz– jeśli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach