Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Paczków w 2019 r.

Gmina Paczków ogłasza przetarg

 • Adres: 48-370 Paczków, Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 316 791 , fax. 775 449 004
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Paczków
  Rynek 1
  48-370 Paczków, woj. opolskie
  tel. 774 316 791, fax. 775 449 004
  REGON: 52937353321000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.paczkow.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Paczków w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony) z uwzględnieniem następujących warunków:  Rodzaj kredytu: kredyt długoterminowy,  Cel kredytu: finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Paczków,  Kwota kredytu: 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony). Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Gminy Paczków w 2019 roku.  Waluta kredytu: PLN,  Prowizja: powinna obejmować prowizję z tytułu rozpatrzenia wniosku o kredyt, prowizję przygotowawczą i inne, jeżeli wynikają one z tabeli opłat i prowizji pobieranych przez Wykonawcę za czynności bankowe. Niezależnie od okresu kredytowania prowizja jest jednorazowa i płatna na początku umowy, po uruchomieniu kredytu.  Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte na WIBOR 1 M z pierwszego dnia każdego miesiąca powiększone o marżę Wykonawcy,  Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel In blanco. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych innych form zabezpieczenia przedmiotowego kredytu,  Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu: do dnia 31.01.2026 r.,  Spłata kredytu: raty malejące: a) spłata rat kapitałowych: od 31.01.2026 r. – 71 rat kapitałowych w wysokości 27.778,00 zł każda oraz 1 rata w wysokości 27.762,00 zł, b) spłata odsetek: od 31.10.2019 r. – 147 rat odsetkowych. 1. Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia kredytu w transzach (maksymalnie 2 transze) od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2019 r. Wypłata transzy kredytu: do 3 dni od daty doręczenia przez Zamawiającego dyspozycji o uruchomienie. Planowany termin podpisania umowy: 02.09.2019 r. 1. Marża i prowizja Wykonawcy podana w ofercie jest stała i niepodległa żadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Umowa kredytowa musi uwzględniać możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 3. Odsetki z tytułu udzielonego kredytu spłacane będą przez cały okres obowiązywania umowy, w ostatnim dniu każdego miesiąca począwszy od 31.10.2019 r. Do obliczenia kwoty odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku. Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie o wysokości odsetek przypadających do spłaty za dany miesiąc w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego kredytu. 5. Liczba mieszkańców gminy Paczków: 12 229 (stan na dzień 30.06.2019 r.). 6. Ofertę przetargową należy przygotować na podstawie obowiązującej w dniu 01.08.2019 r. stawki WIBOR 1M tj. 1,64%. 7. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na wekslu In blanco i deklaracji wekslowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późniejszymi zmianami), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy – Prawo bankowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunków, o których mowa w pkt 1 dotyczyć będzie każdego z Wykonawców oddzielnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 2.harmonogram spłaty kredytu, 3.projekt umowy na udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Paczków w 2019 r., 4.Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 5.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy) a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 6.Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach