Przetargi.pl
Dokończenie modernizacji placu zabaw przy ul. Kośnego - etap II

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 52450700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokończenie modernizacji placu zabaw przy ul. Kośnego - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Zaprojektowanie przez osobę upoważnioną i uzyskanie akceptacji projektu przez Radę Osiedla oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem budowlanym zgłoszeń, 2. Wykonanie zgodnie z projektem, następujących elementów: 1) Zestaw sportowy – o wymiarach 8,70 ÷9,20 m x 3,50 ÷ 3,80 m i wysokości od gruntu 3,30 ÷ 3,70 m – zestaw musi się składać z dwóch wież oraz drabinki łukowej łączącej dwie wieże. - wieża z zjeżdżalnią rurową: - wieża z zjazdem strażackim: 2) Wkład do piaskownicy – o wymiarach 1,65 ÷1,75 m x 1,65 ÷ 1,75 m, musi być wykonany z włókna szklanego na którym następnie zostaje umieszczony szkielet przypominający dinozaura. Wkład do piaskownicy docelowo musi zostać umieszczony na dnie istniejącej już piaskownicy znajdującej się na placu zabaw. 3) Zadaszenie piaskownicy– o wymiarach 3,30 ÷ 3,50 m x 3,30 ÷ 3,50 m i wysokości od gruntu 2,15 ÷ 2,25 m – zadaszenie musi być wykonane z tworzy tekstylnego w kolorach jasnych np. białym, jasno szarym w celu odbijania promieni słońca. 4) Stacja naprawy rowerów – o wymiarach 0,50 ÷0,60 m x 0,35 ÷ 0,45 m i wysokości od gruntu 1,50 ÷ 1,60 m, zaś sama szafka na narzędzia musi mieć wymiary 0,28 ÷0,35 m x 0,22 ÷ 0,30 m – obudowa stacji musi być wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo farbą na kolor RAL 7001 lub RAL 5002. 5) Budka na książki - o wymiarach: wysokość ok. 1m, szerokość ok. 0,70 m, głębokość ok. 0,5 m musi być wodoszczelna, z zamykanymi drzwiczkami, co najmniej dwoma pułkami, musi miecz widoczny napis "BUDKA NA KSIĄŻKI", sugerowany materiał to drewno impregnowane lub metalowa. Wykonawca musi uzyskać akceptację wzoru przez Radę Osiedla w formie pisemnej. 6) Domek ogrodowy– o wymiarach 2,60 ÷2,70 m x 1,55 ÷ 1,65 m i wysokości od gruntu 1,95 ÷ 2,05 m, domek wykonany musi być z drewna cedrowego i wyposażony w schody wejściowe i zjeżdżalnie. 7) Dwa zestawy "klasy", opis w załączniku nr 1 do OPZ_Gra podwórkowa Gąsienica i nr 2 do OPZ_Gra podwórkowa Wąż. 8) Hamak – o wymiarach 4,15 ÷ 4,35 m x 0,95 ÷ 1,10 m i wysokości od gruntu 1,45 ÷ 1,55 m – hamak składa się z dwóch akacjowych słupów do których zamocowany jest siedzisko za pomocą łańcuchów wykonanych ze stali nierdzewnej. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: cz. II Istotne postanowienia umowy oraz cz. III Opis Przedmiotu Zamówienia dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000.00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. 4 ppkt 2)-5) należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. 7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW wraz z załącznikiem nr 1A – Zestawienie cenowe poszczególnych elementów zamówienia. 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 3. Zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów). 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną