Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w roku 2020

Powiat Sieradzki ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 822 05 01 wewn. 304, , fax. 43 822 78 61
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sieradzki
  Pl. Wojewódzki 3
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 822 05 01 wewn. 304, , fax. 43 822 78 61
  REGON: 73093478900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsieradz.finn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7.524.600,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XIX/142/2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 marca 2020 r., w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2020 zmienionej Uchwałą nr XXII/175/2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej i występowania w obrocie prawnym jako bank w formie określonej przez ustawę Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W jednym opakowaniu wraz z ofertą, winny być złożone oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8 oraz niżej wymienione dokumenty: 1. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 2. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 3. harmonogram spłat.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach