Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji z dofinasowaniem ze środków UE

Gmina Obsza ogłasza przetarg

 • Adres: 23-413 Obsza, Obsza
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 891 002 , fax. 84 627 34 09
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Obsza
  Obsza 36
  23-413 Obsza, woj. lubelskie
  tel. 846 891 002, fax. 84 627 34 09
  REGON: 95036913200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugobsza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji z dofinasowaniem ze środków UE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji z dofinansowaniem ze środków UE”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a tym samym muszą: 1) posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, objętej niniejszym postępowaniem. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca musi udokumentować prawo do wykonywania działalności bankowej, wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach