Przetargi.pl
„Adaptacja pomieszczeń w budynku PKP S.A. na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lublinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 7 w Lublinie”

Powiat Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubelski
  ul. Spokojna 9
  20-074 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601
  REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.splublin.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Adaptacja pomieszczeń w budynku PKP S.A. na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lublinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 7 w Lublinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku PKP S.A. na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lublinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 7 w Lublinie”. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, instalacji elektrycznych, instalacji komputerowych, instalacji wentylacyjnej, instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku PKP S.A. zlokalizowanym w Lublinie przy ul. Okopowej 5 na parterze oraz III piętrze. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac: 1) przebudowa i remont pomieszczeń na parterze: a) postawienie ścianek działowych, b) wstawienie drzwi między pomieszczeniami, c) wykonanie wentylacji pomieszczeń, d) wykonanie sieci informatycznej i elektrycznej (rozmieszczenie gniazdek na nowo powstałych ściankach działowych), e) wykorzystanie istniejących lamp w nowo powstałych pomieszczeniach, f) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Sali Orzeczeń, g) wykonanie łazienki i przeciągnięcie wody do Sali Orzeczeń, h) demontaż paneli podłogowych i przygotowanie powierzchni pod położenie terakoty oraz montaż wykładziny podłogowej PCV z wywinięciem cokołów na ścianę ( 10cm wysokości), i) położenie terakoty oraz glazury przy umywalce w Sali Orzeczeń, j) pomalowanie remontowanych pomieszczeń, 2) przebudowa i remont pomieszczeń na III piętrze: a) pomalowanie pomieszczeń biurowych i korytarza, b) wymianę drzwi w remontowanych pomieszczeniach (zgodnie z umową najmu), c) demontaż listew przyściennych w pomieszczeniach biurowych, uzupełnienie ubytków tynku oraz demontaż wykładziny podłogowej. d) wykonanie montażu wykładziny podłogowej PCV z wywinięciem cokołów na ścianę (10cm wysokości), e) demontaż listew przyściennych i wykładziny na korytarzu, f) wykonanie montażu wykładziny podłogowej PCV z wywinięciem cokołów na ścianę (10cm wysokości). Kody CPV: 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe, 45320000-6 – Roboty izolacyjne 45410000-4 – Tynkowanie, 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian 45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie, 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45331000-6 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 3.2 Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy. UWAGA: 1. Niniejsze postępowanie obejmuje węższy zakres robót niż przewidują projekty wielobranżowe oraz STWiORB. W ramach przedsięwzięcia w mniejszym zakresie będzie wykonywany zakres dotyczący instalacji elektrycznej, teleinformatycznej oraz oświetlenia. Aktualny zakres zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku PKP S.A. na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lublinie, Powiatowego Centrum Pomocy w Lublinie oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 7 w Lublinie” zawarty jest w przedmiarach. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały i/lub produkty opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały i/lub produkty innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. 3.3 Zamawiający zwraca szczególną uwagę na możliwość i celowość dokonania wizji lokalnej w miejscu planowanych robót przed złożeniem oferty. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Lublinie Panem Sylwiuszem Gomółką, tel. 81 52-86-609, adres e-mail: s.gomolka@powiat.lublin.pl. 3.4 Przed wykonaniem prac wykończeniowych Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia kolorystyki materiałów budowlanych z zamawiającym 3.5 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacyjnych. Szczegółowy opis wymagań został określony we wzorze umowy (załącznik nr 4). 4. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9. Wymagania dotyczące wadium. 8.1 Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 14 000 zł przed upływem terminu składania ofert. 8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 8.3 Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 02 1160 2202 0000 0002 8307 2085 z dopiskiem „Wadium – adaptacja pomieszczeń”. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.. 8.4 Dowód wniesienia wadium – w formie innej niż pieniężna, powinien być dołączony do oferty (w formie oryginału). Z treści dokumentu (gwarancji/poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: 1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwota gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert, 5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. 8.5. W związku z utrudnieniami związanymi z otrzymaniem przez wykonawców dokumentów w postaci gwarancji wadialnych sporządzonych w formie pisemnej (oryginał dokumentu z własnoręcznym podpisem) ze względu na ograniczenia funkcjonowania banków i zakładów ubezpieczeń związane z ogłoszonym w Polsce stanem epidemiologicznym, zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji wadialnych w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby umocowanej do reprezentowania gwaranta). W przypadku wniesienia wadium w formie elektronicznej, dokument nie może zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu". Wadium w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnosi się przed upływem terminu składania ofert na adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.lublin.pl.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 7.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu Z udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 7.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. oświadczeniu. 7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). 7.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 7.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania wezwania, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7.7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach