Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w 2018 roku w kwocie 4 000 000,00 zł dla Gminy Miejsce Piastowe na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 000 000,00 zł

Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg

 • Adres: 38430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4353012 w. 122 , fax. 134 309 799
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejsce Piastowe
  ul. Dukielska 14
  38430 Miejsce Piastowe, woj. podkarpackie
  tel. 13 4353012 w. 122, fax. 134 309 799
  REGON: 37044058300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.miejscepiastowe.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w 2018 roku w kwocie 4 000 000,00 zł dla Gminy Miejsce Piastowe na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 000 000,00 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: a) kredyt długoterminowy w 2018 r. w wysokości 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 000 000,00 zł b) wykorzystanie kredytu w trzech transzach (pierwsza transza w kwocie 2 000 000,00 zł., druga transza w kwocie 1 000 000,00 zł, trzecia transza w kwocie 1 000 000,00 zł), które powinna być postawiona do dyspozycji zamawiającego po przekazaniu wykonawcy przez zamawiającego pisemnej dyspozycji c) karencja w spłacie kredytu do 31.05.2019 r. d) spłata kapitału będzie następować w 28 ratach zaczynając od 2019 rok wg harmonogramu: Termin spłaty raty Kwota do 31.05.2019 50 000,00 zł do 30.09.2019 50 000,00 zł do 30.11.2019 100 000,00 zł do 31.01.2020 50 000,00 zł do 30.04.2020 50 000,00 zł do 31.07.2020 50 000,00 zł do 31.10.2020 50 000,00 zł do 31.12.2020 100 000,00 zł do 31.03.2021 100 000,00 zł do 31.05.2021 100 000,00 zł do 31.07.2021 100 000,00 zł do 31.08.2021 100 000,00 zł do 31.10.2021 100 000,00 zł do 31.12.2021 100 000,00 zł do 31.03.2022 200 000,00 zł do 30.06.2022 100 000,00 zł do 30.09.2022 200 000,00 zł do 31.12.2022 100 000,00 zł do 30.04.2023 200 000,00 zł do 30.06.2023 200 000,00 zł do 31.08.2023 200 000,00 zł do 31.10.2023 200 000,00 zł do 30.04.2024 200 000,00 zł do 30.06.2024 300 000,00 zł do 31.08.2024 200 000,00 zł do 31.10.2024 200 000,00 zł do 30.06.2025 300 000,00 zł do 30.09.2025 300 000,00 zł e) odsetki od kredytu płatne bez karencji w okresach miesięcznych do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, liczone od kwoty kredytu pozostałej do spłaty, w odniesieniu do wskaźnika średniej stopy procentowej, po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym – WIBOR dla depozytów jedno miesięcznych plus marża banku (dodatnia lub ujemna). Średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1-M z miesiąca poprzedzającego okres naliczania odsetek, będzie stanowiła podstawę do naliczania odsetek za miesiąc następny f) stopa procentowa będzie ulegała zmianie w pierwszy dzień miesiąca g) do obliczenia odsetek przyjmuje się zasadę rzeczywistej ilości dni w danym miesiącu do 360 dni w roku h) zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu i) zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu j) zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie spłat kredytu, jednak nie może wydłużyć terminu spłaty ostatniej raty powyżej termin realizacji zamówienia tj. 30.09.2025 r. k) zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat za wprowadzenie zmian w harmonogramie spłat kredytu l) do obliczenia ceny przyjmuje się kwotę 4 000 000,00 zł z terminem uruchomienia w dniu 01.10.2018 r. m) zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania drugiej i trzeciej transzy kredytu w kwotach po 1 000 000,00 zł i z tego tytułu nie będzie ponosił dodatkowych opłat n) kredyt zostanie udzielony w złotych polskich o) wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu uruchomienia i udzielenia kredytu oraz obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia p) wykonawca będzie przekazywał zamawiającemu pisemną informację o wysokości odsetek naliczonych w danym miesiącu najpóźniej na 2 dni robocze przed końcem miesiąca q) zabezpieczenie kredytu: weksel własny „In blanco” z deklaracją wekslową kontrasygnowany przez Skarbnika r) zamawiający podpisze „Oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji” s) jeżeli kredytodawca będzie wymagał, Gmina Miejsce Piastowe podpisze „Oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji”, ale nie poniesie kosztów notarialnych t) w przypadku udziału w przetargu konsorcjum bankowego, Gmina Miejsce Piastowe wyrazi zgodę na podpisanie 2 weksli i 2 deklaracji wekslowych dla obydwu uczestników konsorcjum, na łączną kwotę zamawianego kredytu, tj. 4 mln
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie udzielania kredytów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa (art.26 ust.3) wykonawcę którzy nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa (art.26 ust.3a) do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może (art.26 ust.2f) na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach