Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA W RAMACH ZADANIA PN.: „ UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE „ KLUBU SENIOR + ” W GMINIE SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI”

Gmina Sędziszów Małopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 39120 Sędziszów Małopolski, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 22 16 001 , fax. 17 22 16 313
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sędziszów Małopolski
  ul. Rynek 1
  39120 Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. 17 22 16 001, fax. 17 22 16 313
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sedziszow-mlp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA W RAMACH ZADANIA PN.: „ UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE „ KLUBU SENIOR + ” W GMINIE SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia dla potrzeb Klubu „ Senior + ” mieszczącego się w budynku przy ulicy Jana Pawła II 29 w Sędziszowie Małopolskim. Pod pojęciem „dostawa” należy rozumieć - zakup, transport, dostarczenie elementów dostawy. Pod pojęciem „montaż” należy rozumieć montaż tych elementów dostawy, które tego wymagają 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie niżej wymienione Części: CZĘŚĆ I – MEBLE I INNE obejmuje dostawę i montaż mebli do pomieszczeń klubu tj.: salon, kuchnia, łazienka, szatnia oraz innych elementów dostawy tj. dywan, zlewozmywak/umywalka z baterią, kosze na śmieci, wycieraczki - szczegółowy opis dla Części I znajduje się w Załączniku nr 5a do SIWZ. CZĘŚĆ II – WYPOSAŻENIE KUCHNI obejmuje dostawę takich elementów jak: zestaw stołowy, komplety sztućców, zestaw noży, zestaw garnków, patelnie) - szczegółowy opis dla Części II znajduje się w Załączniku nr 5b do SIWZ. CZĘŚĆ III – SPRZĘT SPORTOWY I INNE obejmuje dostawę takich elementów jak: drabinka gimnastyczna do ćwiczeń i rehabilitacji, materac do ćwiczeń i rehabilitacji, piłka do ćwiczeń, kijki nordic walking, zestaw ciężarków, gry planszowe, szachy i warcaby - szczegółowy opis dla Części III znajduje się w Załączniku nr 5c do SIWZ. CZĘŚĆ IV – SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY obejmuje dostawę takich elementów jak: lodówka, kuchenka elektryczna z piekarnikiem, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny suszarka elektryczna do rąk, telewizor, laptop z oprogramowaniem - szczegółowy opis dla Części IV znajduje się w Załączniku nr 5d do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 1. wypełniony i podpisany Szczegółowy opis zamówienia – Formularz cenowy: 1) Załącznik nr 5a do SIWZ - CZĘŚĆ I 2) Załącznik nr 5b do SIWZ - CZĘŚĆ II 3) Załącznik nr 5c do SIWZ - CZĘŚĆ III 4) Załącznik nr 5d do SIWZ - CZĘŚĆ IV 2. dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. 3. dokument pełnomocnictwa, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. dla oferty równoważnej oświadczenie, że Wykonawca składa ofertę równoważną, oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji wykaz zmian zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów lub urządzeń równoważnych. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT Zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach