Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, Al. Wyzwolenia
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 86 03 203 , fax. 17 86 03 205
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa
  Al. Wyzwolenia 6
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 86 03 203, fax. 17 86 03 205
  REGON: 18041122600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgpks.rzeszow.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego dla Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w wysokości 2 994 500,00 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 393 739,00 zł oraz finansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 600 761,00 zł. 2. Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu będą dochody własne Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”. 3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz poręczenia Gmin Związkowych. 4. Kredyt będzie pobrany transzami od dnia podpisania umowy do 15.11.2019 r. 5. Termin w jakim wykonawca udostępni środki z kredytu zamawiającemu nie może być dłuższy niż 6 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez zamawiającego. 6. Kredyt będzie spłacany w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2029 r. włącznie, w ratach kwartalnych na koniec każdego kwartału. 7. Zamawiający zastrzega sobie: a) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji, b) możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od ustalonej bez dodatkowych opłat i prowizji, c) możliwość zmiany harmonogramu spłaty, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji. 8. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne a jego wysokość obliczana będzie jako suma marży banku i wskaźnika WIBOR 3M. Marża banku pozostanie niezmienna w całym okresie realizacji zamówienia. Do ustalenia wysokości oprocentowania w danym miesiącu, przyjmowany będzie wskaźnik WIBOR 3M z pierwszego dnia roboczego miesiąca, za który będą naliczane odsetki. 9. Raty kapitałowe płatne będą w terminach jak w harmonogramie spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty. Raty odsetkowe naliczane będą na koniec każdego miesiąca a płatne do dziesiątego dnia następnego miesiąca na podstawie pisemnego zawiadomienia z banku o wysokości odsetek, za wyjątkiem ostatniej raty, która płatna będzie w terminie spłaty ostatniej raty kapitałowej. Odsetki od kwoty kredytu naliczone będą za każdy dzień wykorzystania kredytu. Jeśli dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, spłata powinna być dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 10. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienionymi w ofercie złożonej przez Wykonawcę. 11. Dokumenty takie jak: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu oraz sprawozdania o dochodach, wydatkach, należnościach i zobowiązaniach są dostępne na stronie internetowej http://zgpks.rzeszow.pl/bip/.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ww. ustawy Prawa Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ww. ustawy Prawo Bankowe lub inne równoważne dokumenty potwierdzające prawo prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 1) Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 13 ust. 10 oraz 12 w Części A SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach