Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamówienie zostało podzielone na 20 części (20 zadań): Zadanie nr 1: Sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Działu Spraw Osobowych Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 2: Sprzedaż i dostawa dysków magnetycznych dla Zakładu Polityki Regionalnej i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 3: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Zakładu Zoologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 4: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego i drukarki dla Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 5: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Zakładu Fizjologii i Ekologii Roślin Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 6: Sprzedaż i dostawa projektora multimedialnego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Monitoringu Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 7: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Katedry Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 8: Sprzedaż i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 9: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego, komputera przenośnego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki kolorowej dla Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 10: Sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Katedry Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 11: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Zakładu Nauki o Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 12: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Zakładu Immunologii Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 13: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Katedry Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 14: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 15: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Katedry Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 16: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Katedry Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 17: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego typu 2in1 dla Prorektora ds. Kolegium Humanistycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 18: Sprzedaż i dostawa monitora oraz drukarki dla Zakładu Paleobiologii i Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 19: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego oraz czytnika E-booków dla Katedry Analizy Matematycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 20: Sprzedaż i dostawa tablicy multimedialnej i stacjonarnego zestawu komputerowego dla Zakładu Językoznawstwa Porównawczego Uniwersytetu Rzeszowskiego 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty. Wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnionyi podpisany Formularzem cenowym (Inny dokument stanowiący treść oferty niezbędny do przeprowadzenia postępowania). Wzór stanowi załącznik nr 1 do Formularza oferty. 3. Pełnomocnictwa (w formie oryginału lub kopii poświadczonej prze notariusza - jeżeli zachodzi potrzeba załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu) 4. Podpisany opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, dla danego zadania, wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, spełniających wymagania Zamawiającego określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. UWAGA. Wymogu tego dokumentu nie spełnia podpisany załącznik nr 4 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga podania faktycznych parametrów technicznych oferowanego asortymentu w taki sposób, aby Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowany, dla danego zadania, asortyment spełnia wymagania określone w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (np. producent, typ, model, numer katalogowy). (Inny dokument stanowiący treść oferty niezbędny do przeprowadzenia postępowania) 5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o które mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Pzp składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca składa niniejsze Oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 (informacja z otwarcia ofert) w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania jego z innymi wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach