Przetargi.pl
„Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego.”

Gospodarka Komunalna w Błażowej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 36-030 Błażowa, ul. 3 Maja
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2301444 do 55 , fax. 17 2301450
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gospodarka Komunalna w Błażowej sp. z o.o.
  ul. 3 Maja 35
  36-030 Błażowa, woj. podkarpackie
  tel. 17 2301444 do 55, fax. 17 2301450
  REGON: 69068963600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gkblazowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego.” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) podwozie :*Rok produkcji 2019, *Moc silnika 140- 150 KM, *Pojemność silnika 2 000– 2 500 cm3, *Norma emisji spalin- min. EURO 6, *Skrzynia biegów 7 stopniowy automat *Konfiguracja osi – RWD,*Rozstaw osi 4 320 – 4 330 mm, *Ładowność 2 200 kg – 2 700 kg, *Wywrotka *Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – 5 000 kg, *Rodzaj paliwa – olej napędowy, *Pojemność zbiornika – ok 70 dm3, *Belka przeciw najazdowa tylna, *Radio Audio system *Włącznik główny instalacji elektrycznej *Tachograf *Klimatyzacja półautomatyczna *Asystent utrzymania pasa ruchu *Funkcja ECO Start Stop *Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie *Lusterka dla zabudowy o szerokości 2150-2300 mm *Siedzenie pasażera dwuosobowe *Mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy *Koło zapasowe, *Ogumienie 195/75/R16 C *Oś tylna - koła bliźniacze *Tabliczki i dokumentacja w języku polskim *Światła przeciwmgielne *Klin pod koła*Podnośnik samochodowy hydrauliczny *Kierownica Regulowana w dwóch płaszczyznach *Klucz do kół, *Apteczka, *Gaśnica, *Trójkąt ostrzegawczy *24 miesięczna gwarancja na pojazd, b) Zabudowa: Konstrukcja ramy pośredniej oraz skrzyni samowyładowczej  umożliwiająca wywrot  do tyłu i na boki ,*Rama pośrednia stalowa cynkowana ogniowo, *Skrzynia piaskowana i malowana proszkowo, *Siłownik sześciostopniowy umożliwiający duży kąt wywrotu, *Wysokość burt  400 aluminiowe dzielone w połowie, *Na przedniej burcie siatka chroniąca kabinę kierowcy, *Podłoga skrzyni stalowa, gładka o grubości min.3 mm, *Burta tylna uchylna w osi dolnej i górnej,*Burty boczne otwierane tradycyjnie w dół, *Sterowanie elektryczne na pilocie, *Osłony lamp tylnych, *Oświetlenie zewnętrzne: diodowe, zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym, *Oświetlenie obrysowe, *Nadstawki z siatki do wysokości kabiny (boki z możliwością demontażu, tył otwierany w formie drzwi). 3. Pojazd tj.: podwozie wraz z zabudową i wyposażeniem dodatkowym w osprzęt (urządzenia) wymienione w pkt. IV SIWZ w 100 % przygotowany do pracy, kompletny, sprawny technicznie, fabrycznie nowy, zarejestrowany w Polsce zgodnie z przeznaczeniem użytkowania, 4. Stan techniczny: w pełni przygotowany do użytkowania, sprawny technicznie, fabrycznie nowy, 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i własne ryzyko na adres Zamawiającego (ul. 3-go Maja 35, 36- 030 Błażowa), gdzie dokona rozruchu i przeszkoli pracowników z obsługi urządzenia. 6. Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez Wykonawcę pojazdu. Zaoferowany pojazd musi znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144510-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004., - „Prawo zamówień publicznych”- zobowiązany jest dostarczyć: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 3 do SIWZ,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach