Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sienno w 2020 roku

Gmina Sienno ogłasza przetarg

 • Adres: 27-350 Sienno, ul. Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 378-60-18 w. 22 , fax. 483 786 134
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sienno
  ul. Rynek 36/40
  27-350 Sienno, woj. mazowieckie
  tel. 048 378-60-18 w. 22, fax. 483 786 134
  REGON: 54289900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.sienno.pl/p,117,zamowienia-publiczne-o-wartosci-powyzej-30-tys-euro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sienno w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotówkowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy Sienno w 2020 roku. 1. Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2031 roku. 2. Kwota kredytu: 1.850.000zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 3. Karencja w spłacie kredytu do 31 marzec 2021 r. Spłat pierwszej raty nastąpi do 31 marzec 2021 r. 4. Warunki udzielenia kredytu:  Kredyt oprocentowany będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M (ogłaszaną zgodnie z regulaminem fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID) dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększoną o marżę banku przedstawioną w ofercie.  Marża banku będzie wielkością stałą wyrażoną w procentach i będzie obowiązywać przez cały okres kredytowania. Źródłem obowiązującej stawki WIBOR 1M jest publikacja zgodnie z regulaminem fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przez GPW BENCHMARK.  Marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w transzach w zależności od potrzeb zamawiającego.  Uruchomienie transz kredytu następować będzie na podstawie dyspozycji zamawiającego w terminach i kwotach określonych każdorazowo przez zamawiającego.  Ostateczny termin wykorzystania kredytu 31 grudnia 2020 roku.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do zamawiającego.  Spłata kapitału następować będzie w latach 2021 – 2030 w ratach kwartalnych wg następującego harmonogramu: - rok 2021 – 4 raty po 86.750,00zł tj. 347.000,00zł, - lata od 2022 do 2030 – 4 raty w każdym roku po 41.750,00zł tj. 167.000,00zł rocznie, płatnych odpowiednio w każdym roku do ostatniego dnia ostatniego miesiąca kwartału tj.: marca, czerwca, września i grudnia.  Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych do ostatniego dnia ostatniego miesiąca kwartału tj.: marca, czerwca, września i grudnia bezpośrednio po uruchomieniu kredytu. Jeśli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada w sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych może być dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.  Spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek przekazanego najpóźniej w terminie 5 dni przed datą płatności.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany okresu kredytowania, zmiany wysokości rat oraz okresu karencji.  W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobrane zostaną żadne opłaty z tego tytułu.  Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu uruchomienia kredytu.  Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ.  Dla wyliczenia ceny oraz w trakcie trwania umowy przyjmuje się że rok obrachunkowy ma 365 dni.  Waluta – PLN.  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach