Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Gmina Głogówek ogłasza przetarg

 • Adres: 48-250 Głogówek, ul. Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48774069900 , fax. +48774069906
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głogówek
  ul. Rynek 1
  48-250 Głogówek, woj. opolskie
  tel. +48774069900, fax. +48774069906
  REGON: 53141335000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.glogowek.pl/7/strona-glowna-bip.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia 2. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na pisemny wniosek zamawiającego do dnia 31.12.2019 r. 3. Przewidywany harmonogram spłat kredytu 1 rata 30.03.2020r. 43 951,91 PLN 2 rata 30.06.2020r. 43 979,00 PLN 3 rata 30.09.2020r. 43 979,00 PLN 4 rata 30.12.2020r. 43 979,00 PLN 5 rata 30.03.2021r. 43 979,00 PLN 6 rata 30.06.2021r. 43 979,00 PLN 7 rata 30.09.2021r. 43 979,00 PLN 8 rata 30.12.2021r. 43 979,00 PLN 9 rata 30.03.2022r. 43 979,00 PLN 10 rata 30.06.2022r. 43 979,00 PLN 11 rata 30.09.2022r. 43 979,00 PLN 12 rata 30.12.2022r. 43 979,00 PLN 13 rata 30.03.2023r. 43 979,00 PLN 14 rata 30.06.2023r. 43 979,00 PLN 15 rata 30.09.2023r. 43 979,00 PLN 16 rata 30.12.2023r. 43 979,00 PLN 17 rata 30.03.2024r. 43 979,00 PLN 18 rata 30.06.2024r. 43 979,00 PLN 19 rata 30.09.2024r. 43 979,00 PLN 20 rata 30.12.2024r. 43 979,00 PLN 21 rata 30.03.2025r. 43 979,00 PLN 22 rata 30.06.2025r. 43 979,00 PLN 23 rata 30.09.2025r. 43 979,00 PLN 24 rata 30.12.2025r. 43 979,00 PLN 25 rata 30.03.2026r. 43 979,00 PLN 26 rata 30.06.2026r. 43 979,00 PLN 27 rata 30.09.2026r. 43 979,00 PLN 28 rata 30.12.2026r. 43 979,00 PLN 29 rata 30.03.2027r. 43 979,00 PLN 30 rata 30.06.2027r. 43 979,00 PLN 31 rata 30.09.2027r. 43 979,00 PLN 32 rata 30.12.2027r. 43 979,00 PLN 33 rata 30.03.2028r. 43 979,00 PLN 34 rata 30.06.2028r. 43 979,00 PLN 35 rata 30.09.2028r. 43 979,00 PLN 36 rata 30.12.2028r. 43 979,00 PLN 37 rata 30.03.2029r. 43 979,00 PLN 38 rata 30.06.2029r. 43 979,00 PLN 39 rata 30.09.2029r. 43 979,00 PLN 40 rata 30.12.2029r. 43 979,00 PLN 41 rata 30.03.2030r. 43 979,00 PLN 42 rata 30.06.2030r. 43 979,00 PLN 43 rata 30.09.2030r. 43 979,00 PLN 44 rata 30.12.2030r. 43 979,00 PLN 45 rata 30.03.2031r. 43 979,00 PLN 46 rata 30.06.2031r. 43 979,00 PLN 47 rata 30.09.2031r. 43 979,00 PLN 48 rata 30.12.2031r. 43 979,00 PLN 49 rata 30.03.2032r. 43 979,00 PLN 50 rata 30.06.2032r. 43 979,00 PLN 51 rata 30.09.2032r. 43 979,00 PLN 52 rata 30.12.2032r. 43 979,00 PLN 53 rata 30.03.2033r. 43 979,00 PLN 54 rata 30.06.2033r. 43 979,00 PLN 55 rata 30.09.2033r. 43 979,00 PLN 56 rata 30.12.2033r. 43 979,00 PLN 57 rata 30.03.2034r. 78 988,00 PLN 4. Okres kredytowania: do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. do 30 marca 2034 r. 5. Okres karencji w spłacie kredytu: do terminu spłaty pierwszej raty kapitałowej zgodnie z pkt.3. 6. Termin spłaty odsetek: kwartalnie. 7. Okres karencji w spłacie odsetek: do terminu spłaty pierwszej raty kapitałowej. 8. Rodzaj oprocentowania kredytu: zmienna stopa procentowa. 9. Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalona na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3M z ostatniego dnia miesiąca danego kwartału poprzedzającego okres odsetkowy powiększona o marżę banku. 10. Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji w terminie dwóch dni roboczych od przedstawienia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji uruchomienia. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - refinansowania płatności uregulowanych w 2019 r. w terminie poprzedzającym datę uruchomienia kredytu, - niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, - dopuszcza się możliwość zmiany okresu kredytowania poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zmiana okresu kredytowania wymaga zgody banku, 12. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. 13. Bank nie pobiera innych prowizji i opłat z tytułu udzielenia i obsługi kredytu. 14. W całym okresie kredytowania marża Kredytodawcy pozostaje na niezmienionym poziomie. 15. Zamawiający informuje, że następujące materiały takie jak: projekty, uchwały, sprawozdania, opinie RIO itp. dostępne są na stronie BIP Gminy Głogówek: w zakładkach: • Menu przedmiotowe/budżet i majątek jednostki • Menu podmiotowe/Rada Miejska/Uchwały Rady Miejskiej 16. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu określonego w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, polegającego na tym, że osoby zaangażowane w realizację zamówienia były zatrudnione na umowie o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm). 17. Zamawiający informuje, iż usługa finansowa związana z udzieleniem kredytu jest powszechnie dostępna oraz ma ściśle określone standardy jakościowe oraz przepisy i normy obowiązujące, określone m.in. w przepisach ustawy Prawo bankowe. W usługach udzielania kredytu istnieje stały poziom cech oferowanego produktu. Zamawiana usługa udzielania kredytu jest porównywalna z innymi oferowanymi na rynku. W przypadku kredytu, koszt cyklu życia produktu nie występuje.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za spełnienie warunku posiadania uprawnień Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia do wykonywania działalności lub czynności bankowej, o którym mowa w art. 36 ust. 1 Ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187) lub dokumentów równoważnych potwierdzających prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 2) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznaczne z dokumentu rejestracyjnego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach