Przetargi.pl
Utworzenie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu w m.Żłobizna - modernizacja części budynku oraz pomieszczeń po byłej Szkole Rolniczej w Żłobiźnie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu ogłasza przetarg

 • Adres: 49-305 Brzeg, Żłobizna, ul. Jaśminowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 046 601 , fax. 774 046 600
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu
  Żłobizna, ul. Jaśminowa 1
  49-305 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 774 046 601, fax. 774 046 600
  REGON: 53058020500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gbpskarbimierz.naszabiblioteka.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu w m.Żłobizna - modernizacja części budynku oraz pomieszczeń po byłej Szkole Rolniczej w Żłobiźnie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utworzenie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu w m. Żłobizna – modernizacja części budynku oraz pomieszczeń po byłej Szkole Rolniczej w Żłobiźnie. Budynek objęty opracowaniem : pow. zabudowy 864,7m² , w tym część mieszkalna :240,4m² Biblioteka : 624,3m². Zadanie inwestycyjne nie obejmuje robót elewacyjnych zewnętrznych oraz ocieplenia dachu w zakresie termomodernizacji określonych w projekcie. Pozostałe roboty zewnętrzne zgodnie z przedmiarem robót. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262522-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 15.000,00zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz opisanych podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt 1-3 dotyczące: 1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości min 500 000,00 zł. 3)zdolności technicznej lub zawodowej:

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną