Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.980.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Stoszowice w 2019 roku, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Gmina Stoszowice ogłasza przetarg

 • Adres: 57-213 Stoszowice, Stoszowice
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 164 510 , fax. 748 181 059
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stoszowice
  Stoszowice 97
  57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie
  tel. 748 164 510, fax. 748 181 059
  REGON: 89071845500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://stoszowice.probip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.980.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Stoszowice w 2019 roku, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.980.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Stoszowice w 2019 roku, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.Rodzaj waluty: PLN. Kwota kredytu: 4.980.000,00 złotych, słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych. Przeznaczenie kredytu: sfinansowanie planowanego deficytu gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych przez gminę Stoszowice zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zabezpieczenie kredytu w formie weksla własnego „In blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową.Spłata rat kapitałowych nastąpi w latach 2020-2029:-w roku 2020 - 60.000,00 zł, raty miesięczne, 12 rat po 5.000,00 zł, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, w roku 2021 - 96.000,00 zł, raty miesięczne, 12 rat po 8.000,00 zł, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, w roku 2022 – 204.000,00 zł, raty miesięczne, 12 rat po 17.000,00 zł, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, w roku 2023 - 204.000,00 zł, raty miesięczne, 12 rat po 17.000,00 zł, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, w roku 2024 - 204.000,00 zł, raty miesięczne, 12 rat po 17.000,00 zł, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, w roku 2025 - 840.000,00 zł, raty miesięczne, 12 rat po 70.000,00 zł, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, w roku 2026 - 840.000,00 zł, raty miesięczne, 12 rat po 70.000,00 zł, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, w roku 2027 - 840.000,00 zł, raty miesięczne, 12 rat po 70.000,00 zł, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, w roku 2028 - 840.000,00 zł, raty miesięczne, 12 rat po 70.000,00 zł, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, w roku 2029 - 852.000,00 zł, raty miesięczne, 12 rat po 71.000,00 zł, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca.Od dnia udzielenia kredytu do końca 2029 roku spłacane będą odsetki. Oprocentowanie kredytu – według stopy procentowej WIBOR 3M, powiększone o stałą marżę banku. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Marża podana w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej. Zmiany oprocentowania wynikające ze stawki WIBOR 3M nie stanowią zmiany warunków umowy. Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 3M z 31.05.2019 r. Zamawiający nie przewiduje żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem, uruchomieniem i obsługą kredytu, jedynym kosztem kredytu będzie oprocentowanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. Zamawiający zastrzega, że zmianie może ulec przewidywany termin uruchomienia kredytu (zależy to od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia).Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku zmienione w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy, złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. Zamawiający zastrzega, iż niezależnie od wysokości wykorzystanej kwoty kredytu w 2019 roku, bank nie będzie pobierał prowizji lub opłat za zaangażowanie w przypadku wykorzystania kredytu niższego niż przyznana kwota. Oferty Wykonawców, które będą przewidywały prowizję lub opłaty za zaangażowanie, będą odrzucone. Uruchomienie kredytu nastąpi w dniu podpisaniu umowy, w terminach i kwotach wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż oprocentowanie kredytu będzie liczone od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 8 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia, Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa wyżej zostaną przez zamawiającego zobligowani do złożenia następujących dokumentów: wypełnionego oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania-wdł. załącznika nr 3 do SIWZ; zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, bądź inne wymagane właściwymi przepisami prawa zezwolenie lib inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcy-Wykonawca wypełnia załącznik nr 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach