Przetargi.pl
Remont i bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Henryków w 2019 roku. Etap I

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków ogłasza przetarg

 • Adres: 57-210 Henryków, Polna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 105 033, , fax. 748 105 189
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków
  Polna 5
  57-210 Henryków, woj. dolnośląskie
  tel. 748 105 033, , fax. 748 105 189
  REGON: 93102392528001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.henrykow.wroclaw.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Henryków w 2019 roku. Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części: Część 1. Remont drogi leśnej nr inw. 220/00145 oddz. 215 w leśnictwie Skalice. Część 2. Remont drogi leśnej nr inw. 220/00137 oddz. 226 w leśnictwie Witostowice. Część 3. Utrzymanie drogi leśnej ppoż. nr 4 położonej w oddz. 85 w leśnictwie Krzywina. Część 4. Utrzymanie drogi leśnej położonej w Leśnictwie Muszkowice w oddz. 307a, 305h. Przedmiot zamówienia w odniesieniu do każdej części został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Na dokumentację projektową składa się: - projekt budowlano-wykonawczy, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiar robót. Wchodzące w skład dokumentacji projektowej: projekt wykonawczy wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załącznik nr 10 do SIWZ. Wchodzący w skład dokumentacji projektowej przedmiar robót – stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający informuje, że obowiązkiem Wykonawcy jest realizacja zamówienia na podstawie przedmiaru, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w wysokości określonej poniżej, tj. dla części I w wysokości 500,00 zł, słownie: pięćset złotych 00/100. dla części II w wysokości 800,00 zł, słownie: osiemset złotych 00/100, dla części III w wysokości 250,00 zł, słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100. dla części IV w wysokości 400,00 zł, słownie: czterysta złotych 00/100. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy pzp: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 10.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ Oddział w Ząbkowicach Śląskich nr rachunku: 85 2030 0045 1110 0000 0229 6020 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Remont i bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Henryków w 2019 roku. Etap I” część ………….

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach