Przetargi.pl
Dostawa kompletnego wyposażenia anestezjologicznego sali operacyjnej dla Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 18670000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kompletnego wyposażenia anestezjologicznego sali operacyjnej dla Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kompletnego wyposażenia anestezjologicznego sali operacyjnej dla Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Żądany termin dostawy, liczony od daty zawarcia umowy - do 8 tygodni (termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert) Żądany okres udzielanej gwarancji - minimum 24 miesiące 1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, w oryginalnych opakowaniach producenta. 2) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia bezpośrednio do siedziby Zamawiającego – tj. do Katedry i Klinika Chirurgii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 51, 50-366 Wrocław. 3) Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 24 miesięcy okresu rękojmi. 4) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od momentu dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, tj.: o podpisania protokołu jego odbioru. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie będzie posiadał własności określonych w zamówieniu, które uniemożliwią korzystanie z przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia stwierdzenia niezgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami do dnia odebrania nowego produktu lub usunięcia niezgodności, tak aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania Zamawiającego. 5) Termin płatności wynosi do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Na fakturze winien być wpisany nr umowy, na podstawie której został zrealizowany zakup. 6) Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz w parametrach technicznych – załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33170000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Poza oświadczeniami, o których mowa w Sekcji III.3) Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) formularz Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Parametry techniczne (załącznik nr 6 do SIWZ); 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej; 4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej; 5) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 a do SIWZ; 6) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 7) oświadczenia dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 2a do SIWZ, o ile wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia; 8) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci , jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SIWZ; 9) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach