Przetargi.pl
Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe podróże służbowe oraz pośrednictwo w procesie uzyskiwania i zakupu wiz na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe podróże służbowe oraz pośrednictwo w procesie uzyskiwania i zakupu wiz na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe podróże służbowe oraz pośrednictwo w procesie uzyskiwania i zakupu wiz na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do Siwz (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 3 do Siwz (Formularz asortymentowo-cenowy). Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 7 do Siwz). 3. Zamawiający informuje, że podane w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości biletów/wiz mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania biletów/wiz w ilościach wynikających z potrzeb Zamawiającego. 4. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymogi zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do Siwz oraz w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 3 do Siwz. 5. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 2 do Siwz) cenę realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z póż. zm.) wszystkich osób wykonujących czynności, objęte przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do Siwz. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do Siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (wzór – załącznik 2 do Siwz) – wypełniony przez Wykonawcę, 2) Formularz asortymentowo-cenowy (wzór – załącznik nr 3 do Siwz) – wypełniony przez Wykonawcę, 3) Oświadczenie wymienione w Rozdziale VII pkt. 1 – 4 (wzór załącznik nr 5 do Siwz) – wypełnione przez Wykonawcę, 4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach