Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.490.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: - „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Jedlińsk” - „Przebudowa drogi gminnej Wsola-Marcelów-Józefówek

Gmina Jedlińsk ogłasza przetarg

 • Adres: 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483 213 087 , fax. 483 213 021
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedlińsk
  ul. Warecka 19
  26-660 Jedlińsk, woj. mazowieckie
  tel. 483 213 087, fax. 483 213 021
  REGON: 670223764
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlinsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.490.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: - „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Jedlińsk” - „Przebudowa drogi gminnej Wsola-Marcelów-Józefówek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia publicznego jest : Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.490.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: - „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Jedlińsk” - „Przebudowa drogi gminnej Wsola-Marcelów-Józefówek” na następujących warunkach: a) Przeznaczenie kredytu : na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Jedlińsk” - „Przebudowa drogi gminnej Wsola-Marcelów-Józefówek” b) Kwota kredytu: 2.490.000,00 zł (słownie: Dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), c) Rodzaj kredytu: długoterminowy, d) Okres kredytowania : od dnia uruchomienia do dn. 31.12.2026 r. e) Karencja w spłacie kredytu: do 31.12.2018 r. f) Planowane kwoty i terminy uruchomienia kredytu: - do 30.06.2018 r. – 2.490.000,00 zł g) Spłata kapitału kredytu w złotych polskich następować będzie w ratach rocznych i płatna będzie do dnia 30 czerwca danego roku: - 2019 rok – 311.250,00 zł - 2020 rok – 311.250,00 zł - 2021 rok – 311.250,00 zł - 2022 rok – 311.250,00 zł - 2023 rok – 311.250,00 zł - 2024 rok – 311.250,00 zł - 2025 rok – 311.250,00 zł - 2026 rok – 311.250,00 zł h) Odsetki naliczone w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków, pobierane w ostatnim dniu każdego miesiąc, i) Jeżeli termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada na pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. j) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne; stopa procentowa będzie równa sumie stawki bazowej i stałej marży banku. Stawka bazowa będzie równa 3 miesięcznej stawce WIBOR z 15 dnia miesiąca poprzedzającego okres płatności odsetek, dla którego ustala się oprocentowanie powiększoną o marżę Banku – kredytodawcy. W przypadku braku notowania stawki WIBOR 3M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedniego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 3M. k) Dla porównywalności ofert należy przyjąć do wyliczenia ceny ofert należy przyjąć stawkę WIBOR3M z dnia 14.05.2018 r. wg publikacji REUTERS POLSKA l) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od za okres faktycznego kredytowania, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). m) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej. n) Wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że nie będą naliczane koszty z tytułu: - prowizji przygotowawczej, - prowizji za sporządzenie aneksów, - prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, - prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu ani żadnych innych prowizji. o) Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy w wersji papierowej i elektronicznej. Projekt umowy musi być zgodny z warunkami określonymi w SIWZ oraz musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej. p) Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 .par. 1 pkt.5 k.p.c. r) Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na umowie kredytu, wekslu, deklaracji wekslowej. s) Na rachunkach Gminy w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. t). Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. u). W Gminie nie był prowadzony program postepowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych w). W Gminie nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków. y). Zamawiający nie posiada zobowiązań z tyt. obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu, ani zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. z). Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełnienie warunku w tym zakresie przez Wykonawcę nastąpi poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (j. t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonywanie części zamówienia przez podwykonawców. 18.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom informacji o tych podwykonawcach w oświadczeniu, które stanowi załącznik do formularza oferty (zgodnie z treścią art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp). 18.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 18.3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 18.4. Zasady opisane w pkt. 18.2. i 18.3. SIWZ stosuje się także wobec dalszych podwykonawców. 18.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 18.6. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją umowy w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, zawarte między wykonawcą z co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach