Przetargi.pl
„Prace remontowe w zakresie ogólnobudowlanym w obiektach i na terenie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, Gdyńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 633 100 , fax. 227 633 135
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
  Gdyńska 1/3
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 227 633 100, fax. 227 633 135
  REGON: 31031500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szpital

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Prace remontowe w zakresie ogólnobudowlanym w obiektach i na terenie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Prace remontowe w zakresie ogólnobudowlanym w obiektach i na terenie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie” Główne kody Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane Kod CPV 45232460 - 4 - Roboty sanitarne Kod CPV 45310000 - 3 - Roboty elektryczne Szczegółowe kody Kod CPV 45300000 - 0 - Roboty instalacyjne w budynkach Kod CPV 45453000 - 7 - Roboty remontowe i renowacyjne Kod CPV 45400000 - 1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Kod CPV 45261200 - 6 - Pokrycia dachowe Kod CPV 45421141 - 4 - Naprawa ścianek działowych Kod CPV 45410000 - 4 - Tynkowanie Kod CPV 45421146 - 9 - Instalowanie sufitów podwieszonych Kod CPV 45421131 - 1 - Instalowanie drzwi Kod CPV 45431200 - 9 - Układanie płytek glazurowanych Kod CPV 45431100 - 8 - Układanie płytek terakotowych i Gres Kod CPV 45262321 - 7 - Roboty posadzkowe- położenie wykładziny PCV Kod CPV 45442100 - 8 - Roboty malarskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15000 złotych Wadium obowiązuje w okresie związania ofertą tj. 30 dni. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. WADIUM MOŻE BYĆ WNOSZONE w; • pieniądzu. • poręczeniach bankowych • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn.zm.) Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr 48 8923 0008 0150 7177 2015 0003. Do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu lub oryginał, w przypadku innej formy wniesienia wadium niż pieniądze, należy dołączyć oryginał dokumentu stanowiącego dowód wniesienia wadium w innej formie. UWAGA! Wadium należy oznaczyć poprzez podanie przedmiotu zamówienia, którego ono dotyczy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie udokumentowanych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania . Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie OŚWIADCZENIA
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Ofertę stanowi druk “FORMULARZ OFERTY” wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Etapy składania oferty; ETAP I • OFERTA - powinna zostać sporządzona według wzoru FORMULARZA OFERTOWEGO - załącznik nr 1 do SIWZ , • OŚWIADCZENIA - załącznik nr 3 do SIWZ • Wykaz osób - załącznik nr 5 do SIWZ • Wykaz robót - załącznik nr 4 do SIWZ • PEŁNOMOCNICTWA dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, • PEŁNOMOCNICTWA dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. • dowód wniesienia wadium ETAP II • Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia wymaganych w SIWZ w rozdziale VI oświadczeń lub dokumentów . 2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach