Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Grodzisk oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych

Urząd Gminy Grodzisk ogłasza przetarg

 • Adres: 17-315 Grodzisk, ul. 1 Maja
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 568 030 , fax. 856 568 040
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Grodzisk
  ul. 1 Maja 6
  17-315 Grodzisk, woj. podlaskie
  tel. 856 568 030, fax. 856 568 040
  REGON: 53959000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagrodzisk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Grodzisk oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.513,968 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Grodzisk oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych. Zakres przedmiotu zamówienia: Kredyt długoterminowy w kwocie 1.513,968 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Grodzisk oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych, dostępny w 2019 r. a) Okres kredytowania: od uruchomienia kredytu do 31.12.2030 roku. b) Spłata rat kapitałowych : w 2023 r do 31.05: 10 000,00 zł, w 2024 r do 31.05: 20 000,00 zł, w 2025 r do 31.05: 10 000,00 zł, w 2026 r do 31.03: 47.750,00 zł, do 30.06: 47.750,00 zł, do 30.09: 47.750,00 zł, do 31.12: 47.750,00 zł w 2027 r do 31.03: 47.750,00 zł, do 30.06: 47.750,00 zł, do 30.09: 47.750,00 zł, do 31.12: 47.750,00 zł w 2028 r do 31.03: 47.750,00 zł, do 30.06: 47.750,00 zł, do 30.09: 47.750,00 zł, do 31.12: 47.750,00 zł w 2029 r do 31.03: 112.250,00 zł, do 30.06: 112.250,00 zł, do 30.09: 112.250,00 zł, do 31.12: 112.250,00 zł, w 2030 r do 31.03: 112.990,00 zł, do 30.06: 112.990,00 zł, do 30.09: 112.990,00 zł, do 31.12: 112.998,00 zł. c) Odsetki naliczane w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków. d) Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 1M jest ustalane na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego miesięcznego okresu odsetkowego. e) Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (bez konsekwencji finansowych, po uprzednim zawiadomieniu banku). f) Spłata odsetek następować będzie, na koniec każdego miesiąca od momentu uruchomienia kredytu. g) Oferent jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie jednej stawki, składającej się z: - stopy procentowej WIBOR 1M ogłoszonej w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 26 sierpnia 2019 roku., - marży banku w skład której wchodzą wszelkie opłaty, prowizje i inne korzyści bankowe h) W umowie kredytowej za obowiązujące uznaje się oprocentowanie kredytu wyliczone wg zmiennej stawki WIBOR 1M oraz stałej marży banku. i) Forma zabezpieczenia kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Terminy i sposób pozostawienia do dyspozycji środków finansowych: Kredyt długoterminowy w kwocie 1.513,968 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Grodzisk oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych, dostępny w 2018 r. postawiony do dyspozycji kredytobiorcy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, pobierany w transzach do dnia 13 grudnia 2019 r . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100.) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Bank BS Brańsk O/Grodzisk Nr konta : 18 8063 0001 0020 0200 0101 0004 z dopiskiem „WADIUM – kredyt" Wniesienie wadium należy potwierdzić załączonym do oferty stosownym dokumentem. Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona. Dyspozycję w zakresie zwrotu oferentom wadium wniesionego w pieniądzu, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże do banku /kasy/ niezwłocznie po podpisaniu umowy, lecz nie później niż następnego dnia po upływie terminu związania ofertą. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert, oferent wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia wniosku przez oferenta. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Uprawnienia do występowania w obrocie prawnym
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach