Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355

Urząd Gminy Bargłów Kościelny ogłasza przetarg

 • Adres: 16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 876 424 091 , fax. 876 424 562
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Bargłów Kościelny
  ul. Augustowska 47
  16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie
  tel. 876 424 091, fax. 876 424 562
  REGON: 53404900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.barglow.dt.pl, http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355. 2. Miejsce inwestycji: powiat augustowski, gmina Bargłów Kościelny, miejscowość Kamionka Nowa. 3. Przedmiotem zamówienia jest odcinek drogi o długości 1,355 km. W ramach rozbudowy i przebudowy przewiduje się: korektę niwelety, oczyszczenie przydrożnych rowów, remont i przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi i na zjazdach gospodarczych, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, wykonanie nawierzchni bitumicznej i utwardzenie poboczy. W ramach zadania planowana jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej. 4. W ramach zamówienia planowany jest również zakup i montaż oświetlenia w postaci lampy solarnej (specyfikacja w zał. nr 8 do SIWZ). 5. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa - załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy, 2. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że: Zamawiający może je uzyskać w szczególności z pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 r. poz. 570, ze zm.). 3. Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej. 4. Informację o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą. 5. Dokument zawierający dowód zgodnie z art. 22a ustawy, że wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, będzie polegał na zasobach innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach