Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wysokości 6.000.000,00 zł dla Gminy Radzionków

Gmina Radzionków ogłasza przetarg

 • Adres: 41-922 Radzionków, Męczenników Oświęcimia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 289 07 27
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radzionków
  Męczenników Oświęcimia 42
  41-922 Radzionków, woj. śląskie
  tel. 32 289 07 27
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzionkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wysokości 6.000.000,00 zł dla Gminy Radzionków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wysokości 6.000.000,00 zł dla Gminy Radzionków. 2. Waluta kredytu: złoty polski (PLN). 3. Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) przeznaczony zostanie na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 4. Środki finansowe z tytułu udzielonego kredytu zostaną przekazane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego w ING Bank Śląski O/Radzionków nr: 41 1050 1230 1000 0002 0397 2500 – jednorazowo lub w transzach po zawarciu umowy, na podstawie wniosku złożonego przez Zamawiającego. 5.Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 31.12.2019 r. 6. Uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach po zawarciu umowy, na podstawie pisemnych dyspozycji złożonych przez Zamawiającego do banku z zachowaniem 3 dniowego okresu wyprzedzenia poszczególnych transz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm), tj. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą.Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 1. Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wg wzoru stanowiącego - Załącznik nr 5 do SIWZ, 2.Symulację spłaty kredytu - Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach