Przetargi.pl
Dostawa urządzeń komunalnych: dwóch sztuk odkurzaczy komunalnych o napędzie spalinowym.

Miejski Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Plonów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 291 79 22
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych
  Plonów 22/I
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 291 79 22
  REGON: 27681549000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.sosnowiec.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń komunalnych: dwóch sztuk odkurzaczy komunalnych o napędzie spalinowym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komunalnych: dwóch sztuk odkurzaczy komunalnych o napędzie spalinowym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu: „Oświadczenie o spełnianiu parametrów oferowanego urządzenia/sprzętu”, stanowiącym załącznik do SIWZ. Dostawa sprzętu obejmuje transport, rozładunek i przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi sprzętu. Wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dostarczyć specyfikacje techniczne dostarczonego sprzętu zawierające wszystkie dane techniczne, opisane w formularzu „Oświadczenie o spełnianiu parametrów oferowanego urządzenia/sprzętu”, stanowiącym załącznik do SIWZ, tj. : karty gwarancyjne, dokumentację techniczno-ruchową i instrukcję obsługi oraz eksploatacji w języku polskim, wszelkie dokumenty wymagane przepisami zezwalające na użytkowanie sprzętu (certyfikaty bezpieczeństwa CE itp.) oraz katalogi części zamiennych (3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym w języku polskim. Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR zostanie przekazana Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym w języku polskim. Wszelka dokumentacja powinna określać procedury obsługi wymagane dla prawidłowej i ciągłej eksploatacji urządzeń/maszyn. Wymagany okres gwarancji wynosi nie mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA OD DNIA PODPISANIA UMOWY: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, przy czym termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w tym postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16160000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ W TYM ZAKRESIE

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach