Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa długoterminowego złotówkowego kredytu bankowego w kwocie 3.000.000,00 zł dla Gminy i Miasta Witkowo z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r.

Gmina i Miasto Witkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62230 Witkowo, ul. Gnieźnieńska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 778 194, , fax. 614 778 855
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Witkowo
  ul. Gnieźnieńska 1
  62230 Witkowo, woj. wielkopolskie
  tel. 614 778 194, , fax. 614 778 855
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.witkowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa długoterminowego złotówkowego kredytu bankowego w kwocie 3.000.000,00 zł dla Gminy i Miasta Witkowo z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa długoterminowego złotówkowego kredytu bankowego w kwocie 3.000.000,00 zł dla Gminy i Miasta Witkowo z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. 1) Złotówkowy kredyt bankowy w kwocie 3.000.000,00 zł z możliwością wykorzystania niepełnej kwoty bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i odsetek z tym związanych i bez wymaganej zgody wykonawcy oraz konieczności sporządzenia aneksu do zawartej umowy. 2) Okres kredytowania – od zawarcia umowy kredytowej do 31.12.2021 r. 3) Realizacja kredytu – jednorazowo do 05.10.2017 r. 4) Spłata kredytu od zaciągnięcia kredytu do 31.12.2021 r. 5) Spłata odsetek od kredytu wykorzystanego w okresach miesięcznych po zawarciu umowy kredytowej. 6) Karencja spłaty pierwszej raty kredytowej do 31.03.2020 r. 7) Spłata kapitału - 2020 r. • 175.000,00 zł • 175.000,00 zł • 175.000,00 zł • 175.000,00 zł - 2021 r. • 575.000,00 zł • 575.000,00 zł • 575.000,00 zł • 575.000,00 zł 8) Spłata całości kredytu może ulec skróceniu, przy czym w takim wypadku: - odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu, - nie będzie to miało wpływu na zmianę warunków umowy, jak również bank z tego powodu nie będzie pobierał żadnych opłat/prowizji. 9) Jednorazowa prowizja bankowa, opłata wstępna itp. – przygotowawcza od przyznanego kredytu = 0,00 %. 10) Formę zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami stanowi weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową równą wielkości wnioskowanego kredytu. Weksel „in blanco” stanowiący zabezpieczenie spłaty kredytu zostanie opatrzony kontrasygnatą Skarbnika Gminy i Miasta. 11) Oprocentowanie kredytu należy ustalić na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1M powiększonej o marżę Banku, która w całym okresie kredytowania nie może być większa niż w dniu podpisania umowy. Sposób obliczania stawki WIBOR 1M – zgodnie z kwotowaniem z poprzedniego miesiąca (ostatni dzień z poprzedniego miesiąca). 12) Do obliczenia ceny oferty wykonawca winien przyjąć kalendarz rzeczywisty. 13) Do wyceny należy przyjąć jako termin uruchomienia kredytu datę: 05.10.2017 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach