Przetargi.pl
Doprowadzająca infrastruktura w zakresie instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej do krytej pływalni w miejscowości Kępno przy ulicy Sportowej

Wodociągi Kępińskie sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63600 Kępno, ul. Wrocławska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 822 450, , fax. 627 829 974
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 28
  63600 Kępno, woj. wielkopolskie
  tel. 627 822 450, , fax. 627 829 974
  REGON: 25075495200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.kepno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o. o. - spółka gminna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doprowadzająca infrastruktura w zakresie instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej do krytej pływalni w miejscowości Kępno przy ulicy Sportowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy i infrastruktury zewnętrznej doprowadzającej do obiektu krytej pływalni w miejscowości Kępno przy ulicy Sportowej (była Walki Młodych)na działkach nr 941/8, 941/9, 942/5, 942/6, 943/2, 944/2, 1518/2, 1519/1, 941/11, 941/12, 942/7, 942/8, 943/3, 944/3, 1521/11 w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz instalacji wodociągowej wraz z instalacją hydrantową zewnętrzną. Zgodnie z przedmiotem zamówienia Generalny Wykonawca krytej pływalni – Konsorcjum firm: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. S.k. (lider) i AGB 2 Sp. z o.o. (partner) zobowiązany jest uwzględnić w swoim harmonogramie prac współpracę z podmiotami realizującymi na zlecenie spółki miejskiej budowę infrastruktury doprowadzającej (sieci) i odpowiednio skoordynować organizację pracy podczas budowy przyłącza do sieci elektroenergetycznej, przyłącza do sieci ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej (UWAGA tutaj po stronie wykonawcy krytej pływalni pozostaje jednak podłączenie obiektu do pierwszej studzienki od strony obiektu) oraz kanalizacji deszczowej (UWAGA tutaj po stronie wykonawcy krytej pływalni pozostaje doprowadzenie odwodnienia z dachu - z rynien spustowych do pierwszej studzienki od strony obiektu oraz wykonanie wszystkich spustów drogowych do pierwszej studzienki). Zakres robót obejmuje: Zakres zadania obejmuje wykonanie: 1) Kanalizacji deszczowej czystej wraz z wylotem do stawu ( odcinek od studni D5 do studni D9 ) bez doprowadzeń z obiektu do pierwszej studzienki, 2) Kanalizacji deszczowej brudnej (odcinek od studni Di do studni D-17) bez doprowadzeń z obiektu do pierwszej studzienki, bez z wpustów ulicznych oraz bez przykanalików od wpustów, 3) Kanalizacji sanitarnej ( odcinek od Studni S1 do studni S8 ) bez doprowadzeń z obiektu do pierwszej studzienki. 4) sieci wodociągowej wraz z komorą wodomierzową i hydrantami, 5) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w zakresie wykonanych robót wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zakres zadania został przedstawiony na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ. W tym: 1) Kanalizację deszczową zewnętrzną – odprowadzaną do stawu, na którą składają się: a) wlot kanalizacji deszczowej do stawu wybrukowany wraz z klapą zwrotną – kompletny 1szt. b) Studzienki rewizyjne D1000 w ilośći 9szt. c) Kolektor z rur PVC-U315 o dł. 61,1 mb. d) Kolektor z rur PVC-U200 o dł. 42,90 mb, e) roboty budowlane/instalacyjne/ziemne; 2) Kanalizację deszczową zewnętrzną – parking, na którą składają się: a) studzienki rewizyjne D1200 w ilości 7szt. b) studzienki rewizyjne D1000 w ilości 1szt. c) separator węglowodorów w ilości 1 kpl d) Kolektor z rur PVC-U500 o dł. 109,30mb e) Kolektor z rur PVC-U200 o dł. 60,00mb f) roboty budowlane/instalacyjne/ziemne 3) Kanalizację sanitarną zewnętrzną, na którą składają się: a) studzienki rewizyjne D1000 w ilości 7szt. b) kolektor grawitacyjny z rur PVC-U200 o dł. 163,3mb, c) roboty budowlane/instalacyjne/ziemne 4) Instalację wodociągową i hydrantową zewnętrzną, na która składają się: a) komora wodomierzowa żelbetowa z wyposażeniem – kompletna w ilości 1kpl b) instalacja wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 fi 160 o dł. 97,4mb c) instalacja wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 fi 110 o dł. 36,5mb d) hydrant DN80 w ilości 2szt. e) roboty budowlane/instalacyjne/ziemne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w dokumentacji projektowej a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie ST – OO do ST – 01-04 włącznie, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie uwagi zawarte w wydanych uzgodnieniach do projektu. UWAGA: Przedstawiony przedmiar robót Wykonawca może traktować tylko jako materiał pomocniczy. Zamówieniem objęte jest również: 1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz jego realizacja, z racji iż prace będę prowadzone równolegle z innym zamówieniem tj. budowa krytej pływalni organizacja pracy musi zostać uzgodniona i zapisana w harmonogramie robót z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych dotyczących budowy Krytej Pływalni w Kępnie oraz Inspektorem Nadzoru; 2) wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte przetargowym przedmiarze robót; 3) pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic, inwentaryzacja powykonawcza (4 egzemplarze); 4) wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót; 5) dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych; 6) przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp. 7) zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy; 8) zapewnienie i wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP); 9) utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku tj. usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów – w zakresie wykonywanych prac. Materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku odpadów poniesie Wykonawca; 10) inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót i realizacji zadania: 1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. 2. Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 3. Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, gdyż część czynności stanowiących przedmiot zamówienia została opisana jedynie w tejże Specyfikacji. 4. Zamówieniem objęte są również wszelkie czynności związane z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w SIWZ, oraz inne czynności wynikające ze specyfiki zamówienia. 5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram ramowy rzeczowo-finansowy robót przed podpisaniem umowy. 6. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram wykonywania robót określający czas wykonywania poszczególnych zakresów/zadań dla realizacji całego zadania objętego zamówieniem, który będzie stanowił integralna część umowy. 7. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie wcześniej ustalonym w harmonogramie robót w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych związanych z budową krytej pływalni. Z tego względu harmonogram wykonywania prac może ulegać zmianie w uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawcą a Generalnym Wykonawcą. 8. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji robót w oparciu o uzgodniony harmonogram robót oraz co następujące po wyrażeniu pisemnej zgody na przeprowadzenie prac na terenie budowy przez Kierownika Budowy ze strony Generalnego Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową krytej pływalni. 9. Wykonawca dokona geodezyjnego wytyczenia w terenie zakresu prowadzonych robót budowlanych i poinformowania Zamawiającego o wynikach tego wytyczenia w terminie do 7 dni od przekazania terenu budowy. Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów, materiałów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty są przykładowe a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. 10. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio prace budowlane w przedmiotowym zamówieniu. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi dopuszcza się by osobiście wykonywali ww. czynności. Szczegółowy opis powyższych wymagań określony został w części II SIWZ – Projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 9 000 PLN wadium słownie: dziewięć tysięcy i 00/100 PLN 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). 1. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy”; lub c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: nr 14 1090 1144 0000 0000 1402 7424; 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie składania ofert znajdować się będzie na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w jednej z form opisanych w pkt. 12.2.2)-5) IDW należy złożyć w oryginale, na adres podany do składania ofert najpóźniej w terminie składania ofert, zgodnie z pkt. 15.1 IDW, w osobnej kopercie oznaczonej według zapisów pkt. 17.3 IDW, z dopiskiem „WADIUM”. 7. Za skuteczne wniesienie wadium w jednej z form opisanych w pkt. 12.2.2)-5) IDW Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie składania Ofert znajdować się będzie w siedzibie Zamawiającego. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad o

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach