Przetargi.pl
UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 PLN (SŁOWNIE ZŁ: DWA MILIONY 00/100) PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018 ROKU

Gmina Sękowa ogłasza przetarg

 • Adres: 38307 Sękowa, Sękowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 3518016 w. 29 , fax. 183 540 310
 • Data zamieszczenia: 2018-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sękowa
  Sękowa 252
  38307 Sękowa, woj. małopolskie
  tel. 18 3518016 w. 29, fax. 183 540 310
  REGON: 49189268200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sekowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 PLN (SŁOWNIE ZŁ: DWA MILIONY 00/100) PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego złotówkowego w wysokości do 2 000 000,00 PLN. (słownie zł.: dwa miliony 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku. 1) Kredyt zostanie uruchomiony w formie transz na rachunek podstawowy budżetu Gminy Sękowa. 2) Uruchamianie kredytu nastąpi do końca 2018 roku w transzach na rachunek podstawowy Gminy. Wysokość i termin przekazania środków będzie każdorazowo uzgadniany z Wykonawcą i przedkładane w postaci wniosku w terminie nie krótszym niż 2 dni przed uruchomieniem transzy. Wystąpienie może zostać przesłane przez Zamawiającego faxem lub drogą elektroniczną. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie pobrania kwoty kredytu w pełnej wysokości. W takim przypadku Wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami nie pobrania kwoty kredytu. 4) Ustala się dwuletnią karencję w spłacie należności głównej (tj. 2019 i 2020 rok.) 5) Brak karencji w spłacie odsetek. 6) Spłata odsetek nastąpi w ratach miesięcznych – do ostatniego dnia miesiąca, zaczynając od m-ca grudnia 2018 r. do grudnia 2028 r. 7) Spłata rat kapitałowych nastąpi w ratach miesięcznych – do ostatniego dnia miesiąca zaczynając od stycznia 2021 roku do m-ca grudnia 2028 r. 8) Spłata rat kredytu w poszczególnych latach nie przekroczy następujących wielkości: a) w 2021 r.- 50 000,00 zł. b) w 2022 r.- 50 000,00 zł. c) w 2023 r.- 200 000,00 zł. d) w 2024 r.- 200 000,00 zł. e) w 2025 r.- 300 000,00 zł. f) w 2026 r.- 400 000,00 zł. g) w 2027 r.- 400 000,00 zł. h) w 2028 r.- 400 000,00 zł. 9) Szczegółowy harmonogram spłaty rat kredytu określony jest w ust. 16 SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny, w pkt. 4. 10) Spłaty rat kapitałowych i odsetkowych są zawarte w Tabeli głównej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2029, stanowiącej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/438/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa. 11) W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć stopę oprocentowania kredytu jako sumę stawki WIBOR 1M w wysokości 1,64 % z dnia 3.12.2018 r. i stałej marży banku. Wyliczoną stopę oprocentowania należy przyjąć jako stałą w całym okresie kredytowania. Przyjęcie stawki WIBOR 1M z dnia 3.12.2018 r. ma na celu wyłącznie wybór najkorzystniejszej oferty. 2. Pozostałe warunki kredytu: 1) Dopuszcza się możliwość zmiany kredytowania oraz zmiany okresu karencji poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie, w zależności od wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty długu, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077). Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zmianach w celu podpisania stosownego aneksu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 2) Możliwość niewykorzystania całości środków z kredytu. 3) Koszt kredytu stanowi tylko zmienne oprocentowanie kredytu. Nie dopuszcza się innych kosztów kredytu. Stopa procentowa kalkulowana jest w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą w całym okresie kredytowania marżę banku. 4) Pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Aktualizacja stopy procentowej nastąpi pierwszego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego przy użyciu stawki WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego. 5) Zmiana oprocentowania kredytu nie powoduje konieczności zmiany warunków umowy w formie pisemnego aneksu. 6) Zamawiający będzie miał prawo dokonać wcześniejszej (przed ustalonym terminem) spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu i bez konieczności informowania Wykonawcy o tym fakcie. 7) Odsetki naliczane będą miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków kredytu. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 lub 366 dni roku. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wysokości odsetek najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności na podstawie noty odsetkowej. Dopuszcza się możliwość przekazania noty odsetkowej drogą elektroniczną lub faxem. Odsetki płatne będą po otrzymaniu noty odsetkowej do ostatniego dnia miesiąca. Za spłatę odsetek i rat kredytowych przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. Pierwsza spłata odsetek nastąpi za miesiąc uruchomienia pierwszej transzy kredytu w terminie do ostatniego dnia miesiąca. 8) Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami będzie weksel in Blanco wraz z deklaracja wekslową. 9) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty dotyczące kredytu (w tym aneksy, opinie bankowe), o które będzie występował Zamawiający były wydawane bezpłatnie. 10) Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego winno być ustalone wg zmiennej stopy oprocentowania odpowiadającej wysokości trzykrotności stopy lombardowej NBP. 3. Dodatkowe informacje: 1) Gmina nie korzysta z wykupu wierzytelności przez banki. 2) Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej. 3) Zamawiający przy podpisaniu umowy wystawi oświadczenie o poddaniu się egzekucji prowadzonej według przepisów k.p.c. i wyraża zgodę na wystawienie przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu umowy kredytowej. 4) Zamawiający nie będzie wystawiał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawcę jak również przedstawiał opłaconych faktur na potwierdzenie poniesienia wydatków finansowanych środkami kredytu. 5) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert. 6) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN. 7) Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art.29 ust.3 a ustawy Pzp). a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności techniczno-formalne związane z udzieleniem i obsługą kredytu, w tym m.in. prowadzenie rachunku kredytobiorcy, rozliczanie odsetek, ustalanie bieżących sald. b) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie a czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. c) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie a czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać sporządzona z zachowaniem zasad zapewniających ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) – zwanego dalej RODO w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imiona, nazwiska, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Ponieważ umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji, każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów wskazanych powyżej. Wykonawca pozostaje administratorem danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją umowy. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane pod lit. a) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane pod lit. a) czynności. 4. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badania zdolności kredytowej Gminy Sękowa oraz opracowania własnych analiz finansowych (uchwały budżetowe, uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z opiniami regionalnej izby obrachunkowej) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sękowa, zakładka: budżet i majątek. W załączniku nr 4 Zamawiający przedkłada bilanse wykonania budżetu za rok 2015, 2016 i 2017 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Na ofertę składają się: 1. Wypełniony formularz „OFERTA”, który należy sporządzić w postaci papierowej, ściśle wg wzoru formularza stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy, 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć oprócz oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o którym mowa w pkt. III.3), również wzór umowy kredytowej sporządzony przez bank, stanowiący opis sposobu wykonywania usługi z uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 SIWZ i wymagań ustalonych przez zamawiającego w ust. 20 SIWZ; 1.2.Jeżeli Wykonawca, który na podstawie art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, składa wraz z ofertą zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 1.3.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669) celem zbadania czy nie zachodzi przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania określona w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wykonawca może wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący zał. nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach