Przetargi.pl
Dostawa żywności do Jadłodajni Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie

Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32500 Chrzanów, ul. Kolonia Stella
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 6238951, 6235260 , fax. 0-32 6235260
 • Data zamieszczenia: 2018-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie
  ul. Kolonia Stella 11
  32500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. 0-32 6238951, 6235260, fax. 0-32 6235260
  REGON: 12038446029113

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności do Jadłodajni Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa Produktów spożywczych różnych do Jadłodajni Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie na rok 2019. CPV: 15800000-6
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca dołącza: a) wypełniony Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach